Warsztaty EarthKAM dla nauczycieli 26.02.2022

Posted by on 17 lutego 2022

Warsztaty EarthKAM dla nauczycieli 26.02.2022

W sobotę, 26 lutego 2022 roku kolejna grupa nauczy­cieli wszyst­kich spe­cjal­no­ści będzie miała oka­zję bez­płat­nego zapo­zna­nia się z feno­me­nal­nym pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym „Sally Ride Ear­th­KAM @ Space Camp”. W ciągu sze­ściu godzin prze­ćwi­czymy pod­sta­wowe czyn­no­ści zwią­zane z pro­jek­to­wa­niem, zama­wia­niem i opra­co­wy­wa­niem zdjęć Ziemi, wyko­ny­wa­nych z pokładu Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Pokrótce omó­wione zostaną formy przed­sta­wia­nia rezul­ta­tów pracy mło­dzieży, a przy oka­zji będzie moż­li­wość zwie­dze­nia nowych pra­cowni Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Nie­zde­cy­do­wani pro­szeni są o zapo­zna­nie się ze spra­woz­da­niem z poprzed­nich warsz­ta­tów oraz z jedną z uczniow­skich relacji.
Miej­sceMOA Nie­po­ło­mice, ulica Miko­łaja Koper­nika 2
Czas trwa­nia – sobota, 26 lutego 2022 roku w godzi­nach od 10 do 16.
Liczba miejsc – 16
Pro­simy o zapisy przez for­mu­larz dostępny po tym linkiem.
Infor­ma­cje dodat­kowe – tel 608–431-106.