Wydarzenia na niebie – luty 2022

Posted by on 31 stycznia 2022

Wydarzenia na niebie – luty 2022

Roz­po­czy­namy drugi mie­siąc nowego 2022 roku. Jedni już zakoń­czyli ferie zimowe, dla dru­gich wła­śnie trwają lub lada moment się zaczną. Za to niebo dla wszyst­kich ofe­ruje piękny spek­takl zja­wisk astro­no­micz­nych. Jowisz podob­nie do Nep­tuna jest widoczny wie­czo­rem nad zachod­nim hory­zon­tem po zacho­dzie Słońca na tle gwiaz­do­zbioru Wod­nika. Uran widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy na tle gwiaz­do­zbioru Barana, zaś Mer­kury, WenusMars na poran­nym nie­bo­skło­nie na tle gwiaz­do­zbioru Strzelca. Po 20-tym lutego Saturn pojawi się także na poran­nym nie­bie na tle gwiaz­do­zbioru Kozio­rożca. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie do 6 lutego na wie­czor­nym nie­bie a następ­nie pojawi się nad ranem od 18 lutego. Szcze­gó­łowe godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com

1 II – nów Księżyca

2 II – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

3 II – 56 rocz­nica lądo­wa­nia sondy Łuna 9 na powierzchni Księżyca

7 II – koniunk­cja Księ­życa i Urana

8 II – I kwa­dra Księżyca

9 II – Księ­życ w towa­rzy­stwie Ple­jad i Hiad na tle gwiaz­do­zbioru Byka

11 II – apo­geum Księżyca

13 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­lux z gwiaz­do­zbioru Bliźniąt

15 II – 458 rocz­nica uro­dzin Galileusza

16 II – peł­nia Księżyca/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus z gwiaz­do­zbioru Lwa

17 II – 422 rocz­nica spa­le­nia żyw­cem na sto­sie Gior­dano Bruno 

19 II – 549 rocz­nica uro­dzin Miko­łaja Kopernika

20 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spica z gwiaz­do­zbioru Panny

23 II – ostat­nia kwa­dra Księżyca

24 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res z gwiaz­do­zbioru Skorpiona

26 II – pery­geum Księżyca

27 II – nad ranem koniunk­cja Księ­życa, Wenus i Marsa

Pogod­nego nieba i uda­nych obserwacji
Janusz Nice­wicz