Wydarzenia na niebie listopad 2023

Posted by on 31 października 2023

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Po zmia­nie czasu na zimowy, szybko robi się ciemno. Dłu­gie noce sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Jeśli tylko pogoda dopi­sze, będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Zacznijmy od pla­net: Mer­kury pojawi się na wie­czor­nym nie­bie po 10tym listo­pada, Wenus domi­nuje na poran­nym nie­bie, Jowisz, Saturn widoczne są przez całą noc, zaś do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny jest tele­skop. W listo­pa­dzie możemy obser­wo­wać też dwa roje mete­orów: Tau­rydy (N i S), które są pozo­sta­ło­ścią po kome­cie Enc­kego oraz Leonidy po kome­cie Tem­pel-Tut­tle. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna do 7 listo­pada w dru­giej czę­ści nocy, zaś od 17 listo­pada będzie widoczna wie­czo­rem. Dokładne godziny prze­lo­tów sta­cji i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com
2 XI – mak­sy­malna dekli­na­cja pół­nocna Księżyca
3 XI – opo­zy­cja Jowisza/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
5 XI – ostat­nia kwa­dra Księżyca
6 XI – apo­geum Księżyca/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Regulus/maksimum roju Tau­rydy S (ZHR=10)
9 XI – zakry­cie Wenus przez Księżyc
12 XI – mak­si­mum roju Tau­rydy N (ZHR=10)
13 XI – nów Księżyca/opozycja Neptuna
16 XI – mak­sy­malna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca
17 XI – mak­si­mum roju Leonidy (ZHR=20)
18 XI – 10 rocz­nica przy­stą­pie­nia Pol­ski do ESO/koniunkcja Marsa ze Słońcem
20 XI – I kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa i Saturna
21 XI – pery­geum Księżyca
25 XI – 102 Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii (PTMA)
27 XI – peł­nia Księżyca
29 XI – mak­sy­malna dekli­na­cja pół­nocna Księżyca

Pogod­nych nocy i uda­nych obserwacji
Janusz Nicewicz