Muzyka pod gwiazdami”

Posted by on 05 grudnia 2023

“Muzyka pod gwiazdami”

 

 

Sza­nowni Państwo,

Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na kon­cert „Muzyka pod gwiaz­dami”.

 

 

Wystą­pią Ucznio­wie Zespołu Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych w Bochni:

  • Fran­ci­szek Sto­kłosa (akor­deon)
  • Iga Bryd­niak (gitara)
  • Bar­tosz Krzy­żak (akor­deon)
  • Zuzanna Wój­cik (gitara)
  • Adam Haj­duga (akor­deon)
  • Łukasz Cho­lewa (per­ku­sja)

pod czuj­nym okiem mgr Krzysz­tofa Mie­czy­sława Kraw­czyka (dyrek­tora Zespołu Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych w Bochni).
W pro­gra­mie zna­la­zła się kom­po­zy­cja napi­sana spe­cjal­nie na tą oko­licz­ność przez panią Wik­to­rię Chro­bak-Mie­lec „Aurora Bore­alis”, utwór na per­ku­so­na­lia, w znacz­nej czę­ści impro­wi­zo­wany z elek­tro­nicz­nym podkładem.

Zapra­szamy 8 grud­nia 2023 o godzi­nie 17:00 i 18:00

For­mu­larz rezer­wa­cji miejsc na koncert:
godzina 17:00,   godzina 18:00
ilość miejsc jest ogra­ni­czona, wstęp wolny.
Szcze­gó­łowy program
Zapraszamy!!