Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 26 października 2023

Częściowe zaćmienie Księżyca

Zapra­szamy na wspólne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księ­życa do naszego Obser­wa­to­rium w sobotę 28 paź­dzier­nika od godziny 21:00.

 

Zaczniemy wykła­dem naszego astro­noma Janu­sza Nice­wi­cza, doty­czą­cego Księ­życa, by póź­niej obser­wo­wać to zja­wi­sko przy uży­ciu naszych tele­sko­pów. Jeśli warunki atmos­fe­ryczne na to pozwolą, będziemy obser­wo­wać także dwie naj­więk­sze pla­nety Układu Sło­necz­nego – Jowi­sza i Saturna.

Spo­tka­nie zakoń­czymy około 23:00.

W przy­padku złej pogody odbę­dzie się tylko wykład o czym poin­for­mu­jemy Pań­stwa poprzez naszą stronę i pro­fil FB.

Począ­tek zaćmie­nia 21:34, faza mak­sy­malna 22:14 (13%), koniec 22:54.

Czas trwa­nia zaćmie­nia 1h17m.

Następne czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa widoczne w Pol­sce 18 sierp­nia 2024 roku.