Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Posted by on 14 grudnia 2023

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Roz­strzy­gnięto 81 Kon­kurs Szo­pek Kra­kow­skich orga­ni­zo­wany przez Muzeum Kra­kowa. Do kon­kursu zgło­szono 229 szo­pek w 6 głów­nych kate­go­riach. W kate­go­rii I „Szopki Duże” wygrała praca pani Renaty Mar­kow­skiej nawią­zu­jąca do postaci patrona naszego Obser­wa­to­rium – Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, astro­noma, odkrywcy Pyło­wych Księ­ży­ców Ziemi. Szopka otrzy­mała rów­nież nagrodę spe­cjalną im. Jerzego Dobrzyc­kiego. Odnaj­dziemy w niej wiele szcze­gó­łów zwią­za­nych z życiem i pracą Astro­noma a także odwo­ła­nia do kon­kret­nych budyn­ków Kra­kowa. Na tara­sie, na lewo od Świę­tej Rodziny odnaj­dziemy ruchomą postać Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, który w darze składa skrypt pracy o Pyło­wych Księ­ży­cach Ziemi. Obok niego stoi luneta eks­pe­dy­cyjna, któ­rej uży­wał Astro­nom. Taras nawią­zuje do tarasu obser­wa­cyj­nego Col­le­gium Śnia­dec­kiego (w któ­rym miesz­kał i pra­co­wał) oraz kopuł obser­wa­to­rium na jego dachu. Powy­żej pomnik Miko­łaja Koper­nika (tego z Plant Kra­kow­skich) i Księ­życ w pełni na szczy­cie wieży Bazy­liki Mariac­kiej, w któ­rej znaj­dziemy Stra­żaka cze­ka­ją­cego na sygnał z Obser­wa­to­rium Kra­kow­skiego, że czas już by wybrzmiał hej­nał. Fron­ton Szopki nawią­zuje do fasady kościoła świę­tych Pio­tra i Pawła na ulicy Grodz­kiej w Kra­ko­wie, w który wmon­to­wane jest ażu­rowe ogro­dze­nie z Ogrodu Botanicznego
i podwójny wykusz z Col­le­gium Maius. Na ścia­nie znaj­dziemy herb Kra­kowa i Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz logo MOA w Nie­po­ło­mi­cach. We wnę­trzu (na par­te­rze) zoba­czymy scenkę pierw­szego uru­cho­mie­nia waha­dła Foucaulta w Kościele, gdzie stoi żona odkrywcy Jadwiga Kor­dy­lew­ska oraz kil­ku­let­nia wów­czas córka Wanda, prze­pa­la­jąca moco­wa­nie waha­dła pod­czas pokazu. Znaj­dziemy też fasadę gro­bowca Kor­dy­lew­skich z pier­wotną pół­ko­li­stą tablicą, nawią­zu­jącą do roz­gwież­dżo­nego nieba, zapro­jek­to­waną samo­dziel­nie przez Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego oraz z dru­giej strony szopki dla syme­trii drugą fasadę tego gro­bowca z wmon­to­waną w nią kryptą zasłu­żo­nych na Skałce, gdzie znaj­duje się sar­ko­fag Tade­usza Bana­chie­wi­cza. Na pierw­szym pię­trze widoczny jest kamień z Księ­życa, który kie­dyś poka­zy­wany był w miesz­ka­niu Astro­noma oraz klucz do nada­wa­nia sygnału czasu zaini­cjo­wa­nego przez Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, trans­mi­to­wa­nego przez wiele lat w Pol­skim Radiu.. To dzieło sztuki powstało dzięki inspi­ra­cji i wska­zów­kom córki Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego pani Wan­dzie Kor­dy­lew­skiej-Dutce, która w ten spo­sób uczciła 120 rocz­nicę uro­dzin Ojca. Szopki można oglą­dać do 25 lutego 2024 roku w Pałacu Krzysz­to­fory, Rynek Główny 35. Dzię­kuję pani Wan­dzie Kor­dy­lew­skiej-Dutce (córce Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego) za szcze­gó­łowy opis ele­men­tów Szopki oraz panu Mar­kowi Kor­dy­lew­skiemu (wnu­kowi Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego) za pomoc oraz prze­słane zdję­cia. Wię­cej infor­ma­cji o Kazi­mie­rzu Kor­dy­lew­skim znaj­dzie­cie na stro­nie: kordylewski.pl

Janusz Nice­wicz