MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 11 grudnia 2023

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać Was że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach zostało uho­no­ro­wane tytu­łem „Przy­ja­ciel Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii” w Opolu. To pre­sti­żowe wyróż­nie­nie zostało przy­znane z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia WAA w Opolu, która działa przy Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wykład inau­gu­ru­jący 10 rok Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej wygło­sił Grze­gorz Sęk, który ode­brał sta­tu­etkę w imie­niu MOA. Dodat­kowo Grze­gorz Sęk i Janusz Nice­wicz zostali odzna­czeni meda­lami „Przy­ja­ciel Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii” za ich wkład w dzia­łal­ność Akademii.
Wir­tu­alna Aka­de­mia Astro­no­mii powstała z ini­cja­tywy dr Kata­rzyny Ksią­żek – mena­dżerki Aka­de­mii. W ramach Aka­de­mii pro­wa­dzone są Śro­do­wi­skowe Kółka Astro­no­miczne do któ­rych może się zapi­sać każdy uczeń Opolsz­czy­zny. Pod­czas zajęć stu­denci uczą się pod­staw astro­no­mii jak i obser­wa­cji astro­no­micz­nych z wyko­rzy­sta­niem zdal­nie ste­ro­wa­nego tele­skopu BRT na Teneryfie.

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za to wyróż­nie­nie i życzymy wielu suk­ce­sów dla pra­cow­ni­ków i uczniów Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astronomii.