Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

Posted by on 26 kwietnia 2023

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się wycieczka dla naj­młod­szych uczniów Obserwatorium.

Z samego rana wyru­szy­li­śmy do Gli­wic, gdzie odwie­dzi­li­śmy muzeum świa­tła i kolo­rów- Fun­zeum. W tym wyjąt­ko­wym miej­scu dzieci dowie­działy się, jak można roz­dzie­lić świa­tło białe na barwy skła­dowe. Następ­nie prze­miesz­cza­li­śmy się pomię­dzy kolo­ro­wymi poko­jami, w któ­rych można było wyko­ny­wać fan­ta­styczne foto­gra­fie. Mno­gość luster, świa­teł, kolo­rów i cie­ka­wych rekwi­zy­tów powo­do­wała, że czu­li­śmy się, jak­by­śmy byli w baj­ko­wym świe­cie. Ostat­nim przy­stan­kiem na mapie Fun­zeum była ogromna sala zabaw, gdzie dzieci mogły sko­rzy­stać z pod­wie­sza­nego placu zabaw, basenu z kul­kami, dużych kloc­ków czy pokoju w cało­ści wypeł­nio­nego pił­kami. Po tych wszyst­kich atrak­cjach tro­chę zgłod­nie­li­śmy i uda­li­śmy się na obiad.

Odzy­skaw­szy siły ruszy­li­śmy w dal­szą drogę, tym razem poje­cha­li­śmy do Cho­rzowa. Piękna wio­senna pogoda umi­lała nam spa­cer po uro­czym Parku Ślą­skim. Po trzy­dzie­sto­mi­nu­to­wym mar­szu dotar­li­śmy do Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego. Już sam roz­miar budynku wywarł wiel­kie wra­że­nie na uczest­ni­kach wycieczki, któ­rzy przy­zwy­cza­jeni byli do naszej nie­wiel­kiej nie­po­ło­mic­kiej kopuły pla­ne­ta­rium. Mie­li­śmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w sean­sie pt. „Kometa nad Szwaj­car­ską Doliną”, w trak­cie któ­rego sam Miko­łaj Koper­nik zabrał nas na wycieczkę po Ukła­dzie Sło­necz­nym. Udało nam się rów­nież zoba­czyć zabyt­kowy pro­jek­tor pla­ne­ta­ryjny, który przez wiele lat wyświe­tlał gwiazdy na sztucz­nym ślą­skim niebie.

Ponowny spa­cer w zachwy­ca­ją­cych oko­licz­no­ściach przy­rody w Parku Ślą­skim zwia­sto­wał zakoń­cze­nie naszej wyprawy. Zmę­czeni, ale bar­dzo szczę­śliwi powró­ci­li­śmy do Nie­po­ło­mic wcze­snym wieczorem.

Poni­żej znaj­dują się zdję­cia wyko­nane przez opie­ku­nów oraz uczest­ni­ków wycieczki.