Letnia Szkoła EAAE 1–8 lipca 2023

Posted by on 11 kwietnia 2023

Letnia Szkoła EAAE 1–8 lipca 2023

W imie­niu kie­row­nic­twa pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (EAAE) mam przy­jem­ność zapo­wie­dzieć, że XIII Let­nia Szkoła dla nauczy­cieli i stu­den­tów odbę­dzie się w ter­mi­nie od soboty 1 lipca do soboty 8 lipca 2023 roku. Zaję­cia będą się odby­wały w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym imie­nia Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków będzie bogaty wybór sprzętu obser­wa­cyj­nego, w tym tele­skop RC 400 mm w kopule astro­no­micz­nej, tele­skop Schmidta-Cas­se­gra­ina 320 mm i tele­skop sło­neczny Lunt H‑alfa 100 mm, dwa tele­skopy New­tona 250 mm na mon­tażu Dobsona i wiele innych, usta­wia­nych na naszym obszer­nym tara­sie obser­wa­cyj­nym. Pro­gram wykła­dów, pre­zen­ta­cji i warsz­ta­tów powsta­nie po zgło­sze­niach uczest­ni­ków, ale na pewno będą poru­szane takie tematy, jak pro­jekt „Sally Ride Ear­th­KAM & Space Camp”, spo­łecz­no­ściowy pro­jekt „Gaia Vari”, zdalne obser­wa­cje tele­sko­pami „Micro­ob­se­rva­tory” czy wresz­cie metody jako­ściowe i ilo­ściowe opra­co­wa­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Poćwi­czymy posłu­gi­wa­nie się pro­gra­mami kom­pu­te­ro­wymi Fast­Stone, Gimp, Deep­Sky­Stac­ker, Regi­stax, Star­tra­ils, Astro Pho­to­gra­phy Tool i „Stel­la­rium”, poznamy także strony z efe­me­ry­dami Heavens-above i ISS Transit Fin­der. W naszym stu­dio fil­mo­wym będziemy krę­cili fil­miki edu­ka­cyjne uży­wa­jąc pro­fe­sjo­nal­nego sprzętu audio oraz video. Zain­te­re­so­wani będą mogli stwo­rzyć wła­sny seans w naszym Pla­ne­ta­rium. Szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem obda­rzymy mete­oryty z kolek­cji Toma­sza Jaku­bow­skiego, z któ­rych kil­ka­dzie­siąt sztuk jest w naszej dys­po­zy­cji. Do wyłącz­nego użytku uczest­ni­ków Szkoły będzie sala wykła­dowa, trzy sale ćwi­czeń oraz cały kom­pleks kon­fe­ren­cyjno – szko­le­niowy z jadal­nią i czte­ro­oso­bo­wymi poko­jami. Jeden z wie­czo­rów – zależ­nie od pogody – poświę­cimy na samo­cho­dowo-pie­szą wycieczkę do Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego imie­nia Tade­usza Bana­chie­wi­cza na górze Lubo­mir w Beski­dzie Wyspo­wym. W pla­nach są wystą­pie­nia nauczy­cieli aka­de­mic­kich z Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz stu­den­tów z NKSA UJ. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie pre­zen­ta­cji doty­czą­cej dzia­łal­no­ści naszego sto­wa­rzy­sze­nia, które orga­ni­zuje mię­dzy innymi mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs „Catch a Star”.
Warun­kiem uczest­nic­twa w zaję­ciach szkoły jest zgło­sze­nie imienne przy uży­ciu FORMULARZA. Same zaję­cia są bez­płatne, nato­miast uczest­nicy pokry­wają koszty noc­le­gów w kwo­cie 25 zł za dobę. Na miej­scu jest moż­li­wość spo­rzą­dza­nia posił­ków we wła­snym zakre­sie, pole­camy także korzy­sta­nie z usług cate­rin­go­wych, które w Nie­po­ło­mi­cach funk­cjo­nują bez zarzutu. Do tego w bez­po­śred­niej bli­sko­ści Obser­wa­to­rium znaj­dują się trzy restau­ra­cje oraz pizzeria.
Kwa­tery będą w poko­jach czte­ro­oso­bo­wych i nie możemy zagwa­ran­to­wać, że wszyst­kie życze­nia rodzinno-towa­rzy­skie będą speł­nione, ponie­waż nie chcemy nikomu odma­wiać udziału w zaję­ciach Szkoły, a to wymaga opty­mal­nego zapeł­nie­nia 40 miejsc będą­cych do dyspozycji.
Wszel­kie zapy­ta­nia pro­szę kie­ro­wać pod adres gsek@moa.edu.pl albo wręcz zadwo­nić czy też pisać smsy pod numer tele­fonu 608–431-106.

Grze­gorz Sęk
Ludwik Lehman