Nietypowy DZIEŃ DZIECKAMOA

Posted by on 25 maja 2023

Nietypowy DZIEŃ DZIECKA w MOA

Start Balonu stra­tos­fe­rycz­nego z terenu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

 

 

 

 

Dnia 1 czerwca 2023 pla­no­wany jest start balonu stra­tos­fe­rycz­nego z terenu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Balon wypo­sa­żony w pełną tele­me­trię, czuj­niki pogo­dowe oraz kamery zosta­nie wypusz­czony o godzi­nie 12:00 czasu lokal­nego (GMT + 01:00) i będzie moż­liwy do śle­dze­nia za pomocą apli­ka­cji APRS.fi lub Son­de­Hub trac­ker pod zna­kiem SP8KDE

Lot zosta­nie zor­ga­ni­zo­wany we współpracy:

• Szkol­nego Koła Łącz­no­ści SP8KDE przy Zespole Szkół Nr 2 im. Euge­niu­sza Kwiat­kow­skiego Nr 2 w Dębicy
• Wło­dzi­mie­rza Tar­now­skiego SQ6NLN
• sto­wa­rzy­sze­nia WROspace
• Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach
• Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA

Para­me­try lotu zostaną podane kil­ka­na­ście godzin przed star­tem na Face­bo­oku MOA!

Pod­czas lotu balonu zostaną zgro­ma­dzone dane naukowe doty­czące zmiany tem­pe­ra­tury, ciśnie­nia i wil­got­no­ści oraz pręd­ko­ści i zmien­no­ści kie­runku wia­trów na poszcze­gól­nych wysokościach.

Posłużą one do pla­no­wa­nia przy­szłych eks­pe­ry­men­tów balo­no­wych i rakie­to­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Szkolne Koło Naukowe „Tech­no­ZONE”.

Cała misja zosta­nie zare­je­stro­wana przy pomocy kamery pod­wie­szo­nej w kap­sule pod balo­nem. Dodat­kowo z balonu będą nada­wane obrazy w for­ma­cie SSTV. Moż­liwe do zde­ko­do­wa­nia za pomocą apli­ka­cji Robot36 dostęp­nej na smartfony.

Dodat­kowo na pokła­dzie znajdą się nasiona roślin i kwia­tów, które będą swo­istym eks­pe­ry­men­tem. Ma on na celu zba­da­nie wpływu pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­nego i warun­ków panu­ją­cych w stra­tos­fe­rze takich jak niskie ciśnie­nie i tem­pe­ra­tura na komórki bio­lo­giczne nasion.

W cza­sie gdy ekipy poszu­ki­waw­cze uda­dzą się w „pościg” za balo­nem ucznio­wie oraz nauczy­ciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Euge­niu­sza Kwiat­kow­skiego w Dębicy będą uczest­ni­czyć w sean­sie pla­ne­ta­rium przy­go­to­wa­nym przez panią Monikę Maśla­niec oraz pre­lek­cji pana Grze­go­rza Sęka o tele­sko­pach. Po niej odbędą się obser­wa­cje teleskopowe.

Zwień­cze­niem dnia będzie udział człon­ków Klubu SP8KDE w dniu klu­bo­wym orga­ni­zo­wa­nym przez Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA.

UWAGA: Start balonu uwa­run­ko­wany sprzy­ja­ją­cymi warun­kami pogodowymi!