Kazimierz Michalski 1937–2023

Posted by on 24 kwietnia 2023

Kazimierz Michalski  1937–2023

 

Z głę­bo­kim żalem żegnamy Pana Kazi­mie­rza Michal­skiego, nauczy­ciela zajęć spor­to­wych – tre­nera dru­żyn Koszy­kówki MOA, które pro­wa­dził w latach 1990–2004.

Zapa­mię­tamy Go jako ener­gicz­nego, peł­nego wigoru i pasji spor­to­wej czło­wieka, który z wiel­kimi suk­ce­sami pro­wa­dził nasze dru­żyny spor­towe w cza­sach, kiedy w MOA dzia­łała sek­cja sportowa.

Rodzi­nie i bli­skim prze­ka­zu­jemy wyrazy współczucia.