Wydarzenia na niebie maj 2023

Posted by on 30 kwietnia 2023

Wydarzenia na niebie maj 2023

Maj to mie­siąc matur oraz cie­ka­wych zja­wisk na nie­bie. Aktyw­ność sło­neczna się wzmaga, co skut­kuje poja­wie­niem się zorzy polar­nej widocz­nej nawet z terenu Pol­ski. Koń­czy się także czas nocy astro­no­micz­nych nad pół­nocną Pol­ską a zara­zem zaczyna się dogodny czas do obser­wa­cji obło­ków sre­brzy­stych. Jeśli cho­dzi o pla­nety to Mer­kury pojawi się pod koniec mie­siąca na poran­nym nie­bie, WenusMars widoczne są w pierw­szej czę­ści nocy. Saturn jest widoczny w dru­giej czę­ści nocy zaś Jowisz dołą­czy do niego na poran­nym nie­bie pod koniec mie­siąca. Cały maj będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS), Sate­litę BlueWalker3 od 11 maja a Chiń­ską Sta­cję Kosmiczną Tian­gong tylko do 4 maja. Dokładne czasy prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com

2 V – koniunk­cja dolna Mer­ku­rego ze Słońcem

3 V – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)

5 V – peł­nia Księżyca/maksimum roju Eta Akwa­rydy (ZHR=60)

9 V – mak­sy­malna elon­ga­cja połu­dniowa Księżyca/koniunkcja Urana ze Słońcem

11 V – Księ­życ w perygeum

12 V – III kwa­dra Księżyca

13 V – koniec nocy astro­no­micz­nych dla ϕ>54oN

14 V – koniunk­cja Księ­życa z Saturnem

15 V – koniunk­cja Księ­życa z Neptunem

19 V – nów Księżyca

21 V – koniec nocy astro­no­micz­nych dla ϕ>52oN

22 V – mak­sy­malna elon­ga­cja pół­nocna Księżyca

23 V – koniunk­cja Księ­życa z Wenus

24 V – koniunk­cja Księ­życa z Marsem

26 V – Księ­życ w apogeum/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)

27 V – pierw­sza kwa­dra Księżyca

29 V – mak­sy­malna elon­ga­cja zachod­nia Merkurego

31 V – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)

Wszyst­kim Abi­tu­rien­tom życzę poła­ma­nia piór a obser­wa­to­rom pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji

Janusz Nice­wicz