Być jak Ignacy – etap VI

Posted by on 26 kwietnia 2023

Być jak Ignacy – etap VI

Szó­sty etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być Jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki” doty­czył zagad­nień zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją międzyludzką.

Odgry­wa­jąc scenki oraz bio­rąc udział w grach dydak­tycz­nych dzieci uczyły się, jak sku­tecz­nie się komu­ni­ko­wać, jakie są bariery w komu­ni­ka­cji i jak je poko­ny­wać. Dzieci poznały rów­nież nowe poję­cie- aser­tyw­ność, czyli umie­jęt­ność wyra­ża­nia wła­snych uczuć i opi­nii w spo­sób otwarty, bez lęku, a zara­zem z sza­cun­kiem do innych osób.

Pró­bo­wa­li­śmy rów­nież poro­zu­mie­wać się bez słów, tak jakby każde dziecko wła­dało obcym dla pozo­sta­łych języ­kiem. Oka­zuje się, że wiele gestów i wyra­zów twa­rzy jest uni­wer­sal­nych. Mogli­by­śmy za ich pomocą wyda­wać pro­ste komu­ni­katy zro­zu­miałe dla innych nie­mal w każ­dym zakątku świata. Język ciała jest naj­po­pu­lar­niej­szym języ­kiem na świe­cie. Spo­śród języ­ków wer­bal­nych, naj­po­pu­lar­niej­szym języ­kiem ojczy­stym jest język man­da­ryń­ski (jeden z języ­ków chiń­skich). Posłu­guje się nim ponad miliard osób. Język pol­ski jest języ­kiem ojczy­stym dla około 44 milio­nów osób. Funk­cją języka, oprócz poro­zu­mie­wa­nia się, jest rów­nież inte­gra­cja narodu. Dzięki wspól­nemu języ­kowi można śpie­wać razem hymn, świę­to­wać ważne dni i czuć, że się należy do wspólnoty.

Osoby z nie­peł­no­spraw­no­ścią komu­ni­kują się w tro­chę inny spo­sób niż więk­szość spo­łe­czeń­stwa. Ludzie, któ­rzy nie sły­szą lub nie­do­sły­szą posłu­gują się języ­kiem migo­wym. Nato­miast osoby nie­wi­dome lub nie­do­wi­dzące czy­tają z wyko­rzy­sta­niem alfa­betu Braille’a.

Język migowy służy do poro­zu­mie­wa­nia się bez uży­wa­nia narządu słu­chu. Komu­ni­ka­cja polega na prze­ka­zy­wa­niu sobie słów za pomocą gestów. Na świe­cie ist­nieje około 300 języ­ków migo­wych, zaś w Pol­sce obo­wią­zuje PJM (Pol­ski Język Migowy). Ucznio­wie nauczyli się „migać” pod­sta­wowe zwroty grzecz­no­ściowe oraz nazwy nie­któ­rych zwie­rząt i przedmiotów.

Pismo Braille’a to pismo punk­towe, któ­rym posłu­gują się osoby nie­wi­dzące. Pod­stawą sys­temu jest sze­ścio­punkt nazy­wany zna­kiem two­rzą­cym. Kom­bi­na­cja i uło­że­nie poszcze­gól­nych kro­pek two­rzy moż­li­wość napi­sa­nia 64 zna­ków, a opuszki pal­ców doty­kają i „czy­tają” wypu­kłe punkty. Ponie­waż w Obser­wa­to­rium jest wiele miejsc opi­sa­nych alfa­be­tem Braille’a, ucznio­wie wędro­wali po budynku i szu­kali takich zapi­sów. Następ­nie ich zada­niem było roz­szy­fro­wa­nie zna­le­zio­nych infor­ma­cji. Komu­ni­katy zapi­sane alfa­be­tem Braille’a znaj­dują się rów­nież na opa­ko­wa­niach leków. Zada­niem dzieci było wyciąć odpo­wied­nie litery z pustych kar­to­ni­ków po lekar­stwach i zapi­sać swoje imię pismem Braille’a.

Tra­dy­cyj­nie ucznio­wie wyko­nali rów­nież gazetkę ścienną doty­czącą komu­ni­ka­cji międzyludzkiej.