Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 24 maja 2018

Dzień Dziecka z Nauką!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką!

W trak­cie tego wyda­rze­nia każdy uczest­nik będzie mógł prze­pro­wa­dzać doświad­cze­nia i poczuć się jak praw­dziwy nauko­wiec. Zabawy astro­no­mią, fizyką, che­mią, archi­tek­turą, geo­lo­gią popro­wa­dzą naukowcy kra­kow­skich uczelni wyż­szych oraz nauczy­ciele i sym­pa­tycy MOA.
Nie zabrak­nie róż­nych doświad­czeń, poka­zów i zabaw w któ­rych będzie mógł wziąć udział każdy, kto tylko nas w tym dniu odwiedzi.

 

Dzień Dziecka z Nauką
3 czerwca (nie­dziela) 2018 roku
Zapra­szamy od godziny 12:00 do 17:00.
Teren Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium w Niepołomicach,
ul. Miko­łaja Koper­nika 2

 

Pro­gram Dnia Dziecka z Nauką

12:00 Roz­po­czę­cie – Monika Maśla­niec (MOA Niepołomice)

Seanse Pla­ne­ta­rium (MOA Nie­po­ło­mice)
12:15 „Zwie­rzaki na nie­bie” – dzieci od 4 lat
13:00 „Kosmiczne ZOO” – dzieci od 10 lat
14:00 „Zwie­rzaki na nie­bie” – dzieci od 4 lat
15:00 „Kosmiczne ZOO” – dzieci od 10 lat
16:00 „Zwie­rzaki na nie­bie” – dzieci od 4 lat

Pokazy Słońca przez tele­skopy (MOA Niepołomice)
(Sta­no­wi­ska czynne od 12:00 – 17:00)

Warsz­taty fizyczne (MOA Niepołomice)
Ciecz nieniutonowska
Kule pla­zmowe i lewi­tu­jące magnesy

Warsz­taty z archi­tek­tury (PK Wydział Architektury)
Budowle prze­strzenne z kartonu

Warsz­taty geo­lo­giczne (AGH Wydział Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Środowiska)
Płu­ka­nie piasku

Warsz­taty che­miczne (UJ Wydział Chemii)
Zabawa cie­kłym azotem

Warsz­taty Krót­ko­fa­low­ców (Nie­po­ło­micki Klub Krótkofalowców)
Nada­wa­nie alfa­be­tem Morse’a

Zabawy astro­no­miczne (MOA Nie­po­ło­mice, Mło­dzie­żowa Rada Mia­sta Nie­po­ło­mice, Zespół Szkół Spe­cjal­nych Nr 3 w Krakowie)
Two­rze­nie kra­te­rów księżycowych
Kolo­ro­wanki astronomiczne
Puz­zle astronomiczne
Astro­no­miczne gry planszowe

 

 

Pro­gram Dnia Dziecka z Nauką [PDF]

 

 

Monika Maśla­niec (MOA Niepołomice)
Koor­dy­na­tor Dnia Dziecka z Nauką