Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 06 czerwca 2018

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Oj działo się działo.
Bli­sko 1000 osób gościło w nie­po­ło­mic­kim Obserwatorium!!!

Nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium wraz z Urzę­dem Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice zor­ga­ni­zo­wało wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką. Do współ­pracy zostały zapro­szone kra­kow­skie uczel­nie i miło­śnicy astronomii.

Byli z nami: Aka­de­mia Gór­ni­czo Hut­ni­cza – Wydział Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Śro­do­wi­ska, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – Wydział Che­mii, Poli­tech­nika Kra­kow­ska – Wydział Archi­tek­tury, Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców, Zespół Szkół Spe­cjal­nych nr 3 z Kra­kowa oraz wolon­ta­riu­sze. Ich udział spra­wił, że to wyda­rze­nie stało się jesz­cze bar­dziej cie­kawe i atrak­cyjne, a dosko­nale przy­go­to­wane pokazy cie­szyły się olbrzy­mim zainteresowaniem.Wszystkim bar­dzo dzię­ku­jemy za wspa­niałą współpracę.

Szcze­gól­nie dzię­ku­jemy naj­młod­szym uczest­ni­kom i ich opie­ku­nom za wspa­niałą zabawę i w przy­szłym roku obie­cu­jemy jesz­cze wię­cej atrak­cji dla najmłodszych!

 

Monika Maśla­niec