27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 31 maja 2018

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.

 

 

 

 

Oto co proponujemy:

 

SEANSEPLANETARIUM

  • sobota (2 czerwca): godziny –  11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00

 

OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie)

  • sobota: w godzi­nach od 12:00 do 15:00

 

Zaję­cia NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW SP9MOA
Ama­tor­ska Radiowa Sta­cja Okolicznościowa
Pre­zen­ta­cja sprzętu radio­ko­mu­ni­ka­cyj­nego oraz łącz­no­ści na pasmach amatorskich

 

DZIEŃ DZIECKANAUKĄ!

  • nie­dziela (3 czerwca): w godzi­nach od 12:00 do 17:00

Szcze­gó­łowy pro­gram imprezy.

 

 

Wszyst­kie atrak­cje są BEZPŁATNE.
Zapraszamy!