Dzień Planetariów 2018

Posted by on 29 marca 2018

Dzień Planetariów 2018

Po raz kolejny spo­tka­li­śmy się w Ślą­skim Pla­ne­ta­rium by świę­to­wać Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pla­ne­ta­riów. Dzień ten został usta­no­wiony w 1991 roku przez Mię­dzy­na­ro­dowe Sto­wa­rzy­sze­nie Pla­ne­ta­riów (Inter­na­tio­nal Pla­ne­ta­rium Society, IPS) i wypada w nie­dzielę przed lub po wio­sen­nej rów­no­nocy. Jed­nak zgod­nie z nowym zarzą­dze­niem IPS kolejne Dni Pla­ne­ta­riów będą obcho­dzone 11 marca.

W tym roku do Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego przy­je­chali przed­sta­wi­ciele: Pla­ne­ta­rium EC1, Cen­trum Nauki Koper­nik Pla­ne­ta­rium Baj­ko­nur. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne repre­zen­to­wali: dyrek­tor Domi­nik Paster­nak i nauczy­ciele Justyna Put i Janusz Nicewicz.
Takie spo­tka­nie daje moż­li­wość wymiany doświad­czeń, omó­wie­nia pro­ble­mów i suk­ce­sów. Daje też moż­li­wość pod­pa­trze­nia jak inni two­rzą swoje seanse.
Pod­czas tego­rocz­nego Dnia Pla­ne­ta­riów mie­li­śmy moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia dwóch sean­sów naszego autor­stwa: „Zwie­rzaki na nie­bie” i „Malu­chem przez Układ Sło­neczny”, a móc poka­zać wła­sne dzieło pod kopułą naj­więk­szego pol­skiego Pla­ne­ta­rium to nie­za­po­mniane przeżycie.

W prze­rwach mię­dzy sean­sami mie­li­śmy moż­li­wość obser­wa­cji Słońca przy uży­ciu naj­więk­szej pol­skiej lunety astro­no­micz­nej o śred­nicy 30 cm. Niska aktyw­ność sło­neczna i zbli­ża­jące się mini­mum aktyw­no­ści skut­kują nie­stety bra­kiem plam na „powierzchni” Słońca.

Wiele pomy­słów zro­dziło się pod­czas roz­mów pro­wa­dzo­nych w kulu­arach. Z pew­no­ścią nie­które z nich prze­ro­dzą się w nowe seanse, które będą pre­zen­to­wane w naszym Pla­ne­ta­rium. Ślą­skie Pla­ne­ta­rium podob­nie jak MOA, zamyka swoje podwoje na czas prze­bu­dowy. Dla­tego to spo­tka­nie było wyjąt­kowe, bo po raz ostatni wyko­rzy­sty­wa­li­śmy zasłu­żony pro­jek­tor pla­ne­ta­ryjny UPP (Uni­ver­sal Pro­jec­tion Planetarium).

Gdzie odbę­dzie się przy­szło­roczny Dzień Pla­ne­ta­riów? Nie wiem, ale myślę, że uda nam się połą­czyć siły i razem z pozo­sta­łymi Pol­skimi Pla­ne­ta­riami będziemy wspól­nie cele­bro­wać ten wyjąt­kowy dzień.

 

Janusz Nice­wicz