Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Posted by on 14 maja 2018

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już ósmą – Let­nią Szkołę Astronomiczną.

Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami noc­nego i dzien­nego nieba.

VIII Let­nia Szkoła odbę­dzie się w dniach od nie­dzieli 1 do czwartku 5 lipcaSchro­ni­sku PTSM w Stu­po­sia­nach w sły­ną­cych z ciem­nego nieba Biesz­cza­dach. W pro­gra­mie są – jak zwy­kle – wykłady pro­fe­sjo­nal­nych astro­no­mów, warsz­taty oraz obser­wa­cje nieba, kiedy tylko pogoda na to pozwoli. Uczest­nicy będą mieli dostęp odpo­wied­nio wypo­sa­żo­nej pra­cowni astro­no­micz­nej (tele­skopy, apa­raty foto­gra­ficzne, laptopy).

Udział w szkole jest bez­płatny, trzeba jed­nak opła­cić na miej­scu koszty utrzy­ma­nia, przede wszyst­kim noc­legi (ceny są podane na stro­nie schro­ni­ska). Obok jest restau­ra­cja, zaś naj­bliż­szy sklep znaj­duje się w Luto­wi­skach. Prze­wi­du­jemy wędrówki lub wycieczki (np. do obser­wa­to­rium w Otrycie).

Chcemy, by – jak w poprzed­nich latach – Let­nia Szkoła umie­jęt­nie łączyła bogaty pro­gram naukowy z walo­rami towa­rzy­skimi (wspólne wie­czory przy gita­rze) oraz tury­stycz­nymi (wędrówki po pięk­nych Bieszczadach).

Pro­simy nie rezer­wo­wać noc­le­gów bez­po­śred­nio w schro­ni­sku! Życze­nia co do przy­działu poko­jów będą reali­zo­wane na zasa­dzie pierw­szeń­stwa zgło­szeń, oczy­wi­ście w miarę możliwości.
A oto wykaz dostęp­nych pokoi:
1) Pokoje dwu­oso­bowe z łazien­kami w domku cało­rocz­nym – trzy
2) Pokoje dwu­oso­bowe z łazienką w schro­ni­sku – cztery
3) Pokój czte­ro­oso­bowy z łazienką w schro­ni­sku – jeden
4) Pokoje trzy­oso­bowe bez łazienki w schro­ni­sku – dwa.

W sumie mamy do dys­po­zy­cji 24 miej­sca noclegowe.

Rela­cje z poprzed­nich szkół są w dziale EAAE.

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy uczestnika

 

Za orga­ni­za­to­rów -
Ludwik Lehman
Grze­gorz Sęk