Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Posted by on 10 maja 2018

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Ser­decz­nie zapra­szamy na 12. edy­cję Domi­ni­kań­skiego Festi­walu Fil­mo­wego „Sla­van­gard” Kra­ków 2018!

Już 19 maja pod­czas uro­czy­stej Gali Fina­ło­wej wyświe­tlo­nych zosta­nie 12 fina­ło­wych pro­duk­cji wyło­nio­nych w Kon­kur­sie Fil­mów Krót­ko­me­tra­żo­wych. Po raz kolejny twórcy z całej Pol­ski będą mieli oka­zję zapre­zen­to­wać efekty swo­jej reży­ser­skiej pracy, a naj­lep­sza pro­duk­cja zdo­bę­dzie główną nagrodę o war­to­ści 5000 zł.

Bilety na wyda­rze­nie w cenie 35 zł do naby­cia w kasach kina oraz na stro­nie www.kijow.pl

W ramach Festi­walu odbędą się także liczne warsz­taty, wie­czory fil­mowe oraz gra terenowa.

Poza lau­re­atami kon­kursu fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych pod­czas tego­rocz­nej gali wyło­nieni zostaną także fina­li­ści kon­kursu foto­gra­ficz­nego. Szcze­gó­łowy pro­gram festi­walu będzie można zna­leźć na stro­nie: www.slavangard.pl oraz na face­bo­oku: https://www.facebook.com/Slavangard/
 

 

Ser­decz­nie zapraszamy!