Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Posted by on 11 maja 2018

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Ucznio­wie Szkół Pod­sta­wo­wych i Pla­có­wek Wycho­wa­nia Pozasz­kol­nego z terenu Mia­sta i Gminy Niepołomice!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach pod patro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice ogła­sza w roku szkol­nym 2017/2018 V Gminny Kon­kurs Pla­styczny „Spoj­rze­nie na niebo 2018”.

 

 

 

Infor­ma­cje ogólne:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 28 maja 2018 roku (ponie­dzia­łek). [Decy­duje data stem­pla pocztowego].
  2. Nade­słane prace zostaną oce­nione przez Komi­sję kon­kur­sową w dniu 6 czerwca 2018 roku (środa).
  3. Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród oraz wer­ni­saż nagro­dzo­nych prac – 11 czerwca 2018 roku (ponie­dzia­łek) godz. 10:00 w  Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

 

Infor­ma­cje szczegółowe:

OGŁOSZENIE KONKURSU [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA [PDF]