Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

Posted by on 27 kwietnia 2018

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

We wto­rek, 24 kwiet­nia 2018 roku w towa­rzy­stwie Pani Dyrek­tor Wydziału Szkół i Przed­szkoli – Anny Całki, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce – Bożeny Jusz­kie­wicz oraz Pana Rafała Ślęczka, wice­bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Wie­liczka mie­li­śmy przy­jem­ność otwo­rzyć wystawę foto­gra­mów „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”. Obrazy zostały wyeks­po­no­wane w holu budynku Sol­nego Mia­sta i pozo­staną tam aż do 6 maja.

Obe­szło się tym razem bez kwia­tów i kwie­ci­stych prze­mó­wień, wystą­pie­nia – a naj­waż­niej­sze trzy­mał Dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach Domi­nik Paster­nak – skie­ro­wane były wprost do obec­nej mło­dzieży i doty­czyły bez­po­śred­nio spraw edu­ka­cji – tej astro­no­micz­nej, ale i tej przy­rod­ni­czej. Bowiem, jak to przed­sta­wił nauczy­ciel MOA Grze­gorz Sęk, bada­nie powierzchni naszej pla­nety przy pomocy zdjęć sate­li­tar­nych pozwala nauczy­cie­lom na dzia­ła­nia znacz­nie prze­kra­cza­jące ramy poszcze­gól­nych przed­mio­tów szkol­nych. Dość powie­dzieć, że w trak­cie zajęć z Panią Iwoną Jaro­sik ucznio­wie nie tylko wyko­ny­wali foto­gra­fie w pro­jek­cie „Ear­th­KAM”, ale też, inspi­ro­wani ich pięk­nem, two­rzyli wła­sne dzieła lite­rac­kie i plastyczne.
W star­szych kla­sach można się już poku­sić o ana­lizy zdjęć, okre­ślane skali, iden­ty­fi­ko­wa­nie widocz­nych obiek­tów. Naj­wyż­szy sto­pień zaawan­so­wa­nia to oczy­wi­ście uchwy­ce­nie prze­mian, jakie nie­ustan­nie zacho­dzą na powierzchni naszej pla­nety. Zie­mia to „pro­jekt w toku”, pro­cesy natu­ralne cią­gle pro­wa­dzą do zmian, ale są także objawy dzia­łal­no­ści czło­wieka – czę­sto niekorzystne.

Kolo­rowe obrazy cie­szyły oczy zwie­dza­ją­cych, ale opisy pod nimi budziły reflek­sję nad sta­nem naszej macie­rzy­stej planety.
Zupeł­nie nie­zwy­czajną oko­licz­no­ścią był fakt, że po wysta­wie opro­wa­dzał gości jeden z uczest­ni­ków zajęć w MOA – uczeń liceum Maciej Żurow­ski. A jak się tam zna­lazł, prze­czy­ta­cie na naszym blogu.

Wystawa będąca rezul­ta­tem pracy uczniów z trzech ośrod­ków – Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce oraz Zespołu Szkół nr 5 w Star­gar­dzie, co skru­pu­lat­nie wymie­niono na począt­ko­wej plan­szy – będzie wędro­wała od szkoły do szkoły, ponie­waż w zamie­rze­niu jej auto­rów należy jak naj­sze­rzej pro­mo­wać pro­jekt zapo­cząt­ko­wany przez ame­ry­kań­ską astro­nautkę Sally Ride.

 

Plan­sze roz­miesz­czone, cze­kamy na oficjeli

 

Dyrek­tor MOA przed­sta­wia dzia­łal­ność Obserwatorium

 

Iwona Jaro­sik pre­zen­tuje doko­na­nia uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wieliczce

 

Praca pla­styczna zain­spi­ro­wana zdję­ciem z pro­jektu EarthKAM

 

Roz­po­czy­namy zwie­dza­nie wystawy

 

Maciej obja­śnia szczegóły

 

Na koniec – zbio­rowa fotografia

 

Grze­gorz Sęk