Wydarzania na niebie – sierpień 2021

Posted by on 30 lipca 2021

Wydarzania na niebie – sierpień 2021
Druga połowa waka­cji to już zde­cy­do­wa­nie krót­sze dni i dłuż­sze noce. Pod koniec sierp­nia, dzień będzie krót­szy od naj­dłuż­szego dnia w roku o pra­wie 3 godziny. Sier­pień to też mie­siąc najbardziej
zna­nego roju mete­orów – Per­se­idy, nazy­wane też łzami świę­tego Waw­rzyńca. W tym roku mak­si­mum tego roju przy­pada na 12 sierp­nia. Zapra­szamy na rynek w Nie­po­ło­mi­cach do wspól­nego oglą­da­nia tego nie­zwy­kłego zja­wi­ska. Wie­czo­rami na nie­bie możemy obser­wo­wać Mer­ku­rego w dru­giej poło­wie mie­siąca i Wenus przez cały sier­pień. Jowisz i Saturn domi­nują przez całą noc na nie­bo­skło­nie. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) powróci na niebo dopiero pod koniec mie­siąca. Nato­miast każ­dej nocy, możemy obser­wo­wać prze­loty sate­li­tów serii Star­link. Dokładne czasy prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com
Sierpień 2021
2 VIII – Księ­życ w apogeum
3 VIII – Koniunk­cja Księ­życa i Alde­ba­rana (naj­ja­śniej­sza gwiazda gwiaz­do­zbioru Byka)
8 VIII – Nów Księżyca
11 VIII – Wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Wenus
12 VIII – Mak­si­mum roju Perseidy
15 VIII – I kwa­dra Księżyca
16 VIII – Koniunk­cja Księ­życa i Anta­resa (naj­ja­śniej­sza gwiazda gwiaz­do­zbioru Skorpiona)
17 VIII – Księ­życ w perygeum
20 VIII – Koniunk­cja Księ­życa i Saturna
21 VIII – Koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
22 VIII – Peł­nia Księżyca
24 VIIIOTWARCIE NOWEGO BUDYNKU MOA
30 VIII – Ostat­nia kwa­dra Księżyca/ Księ­życ w apogeum/ Księ­życa mię­dzy Ple­ja­dami i Hiadami
Pogod­nego nieba i uda­nych obserwacji
Janusz Nice­wicz