Wieczór z gwiazdami – Perseidy 2021

Posted by on 29 lipca 2021

Wieczór z gwiazdami – Perseidy 2021

Wie­czór z gwiaz­dami – Per­se­idy 2021

Jak co roku w sierp­niu nasza pla­neta będzie się prze­bi­jać przez chmurę kosmicz­nej mate­rii zosta­wio­nej przez kometę Swift-Tut­tle co na noc­nym nie­bie wywoła zja­wi­sko desz­czu mete­orów okre­śla­nych jako rój Per­se­idów lub łez św. Waw­rzyńca. 13 sierp­nia zapra­szamy na Rynek w Nie­po­ło­mi­cach, aby wspól­nie obser­wo­wać to zja­wi­sko. Zapra­szamy rów­nież do udziału w impre­zach towa­rzy­szą­cych zwią­za­nych z obcho­dzo­nym Rokiem Sta­ni­sława Lema. Wstęp wolny.

Pro­gram „Wie­czoru  gwiazdami”

18:30 – 20:00  Warsz­taty dla dzieci:
– budowa robo­tów z mate­ria­łów recy­klin­go­wych (kap­sle, bate­rie, korki itp.)
– ryso­wa­nie fan­ta­stycz­nych postaci inspi­ro­wa­nych ilu­stra­cjami z opo­wia­dań S. Lema
– budowa modelu sate­lity LEM

20:00 – Kon­kurs pięk­no­ści robo­tów wyko­na­nych na warsztatach 

20:15 – Roz­strzy­gnię­cie kon­kursu rysunkowego 

20:30 –  Roz­po­czy­namy obser­wa­cje nieba:
– „Sokole oko” czyli kon­kurs wypa­try­wa­nia pierw­szej gwiazdki
– Pokazy Księ­życa i pla­nety Wenus przez teleskop

20:30 Pre­zen­ta­cja sce­na­riu­szy wyge­ne­ro­wa­nych za pomocą „kie­szon­ko­wego kom­pu­tera dresz­czow­ców science-fiction” 

21:00 Pro­jek­cja filmu fan­ta­styczno-nauko­wego „Pro­xima” w sys­te­mie kina letniego
(UWAGA: na rynku będą do dys­po­zy­cji leżaki, ale suge­ru­jemy zabra­nie ze sobą koców, noc może być chłodna)

W cza­sie filmu i po nim pro­wa­dzone będą:
– pokazy nieba przez tele­skopy m. in. pla­net Jowisz i Saturn
– lase­rowy spa­cer po nie­bie z przewodnikiem

22:45 Pre­zen­ta­cja „Per­se­idy w licz­bach” i kon­kurs SMS-owy ze zna­jo­mo­ści twór­czo­ści Lema (cenna nagroda!)

22:45 Przy wyga­szo­nych świa­tłach w cza­sie obser­wa­cji spa­da­ją­cych gwiazd wysłu­chamy  opo­wia­dań S. Lema z cyklu „Cybe­riada” w for­mie audiobooka 

23:45  Orien­ta­cyjny czas zakoń­cze­nia imprezy

UWAGAPRZYPADKU ZACHMURZENIA OBSERWACJE NIEBA NIE MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE, ALE POZOSTAŁE PUNKTY PROGRAMU BĘDĄ REALIZOWANE

PRZY BARDZO ZŁEJ POGODZIE (DESZCZ, SILNY WIATR) „NOC SPADAJĄCYCH GWIAZDZOSTANIE PRZENIESIONA DO MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DZWIĘKUSŁOWA (INFORMACJA BĘDZIE WYWIESZONA NA RYNKUNIEPOŁOMICACH, ORAZ ZOSTANIE UMIESZCZONAMEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH)

Opis nie­któ­rych wyda­rzeń „Nocy spa­da­ją­cych gwiazd”

 

Budowa robo­tów – wyko­rzy­stu­jąc zużyte bate­rie, nakrętki, i inne drobne ele­menty oraz wła­sną wyobraź­nię należy skon­stru­ować model robota. 

Zbu­do­wane roboty wezmą udział w kon­kur­sie pięk­no­ści, i zabie­rze­cie je do domu. Można przy­nieść ze sobą ele­menty, z któ­rych powsta­nie jedyny w swoim rodzaju przed­sta­wi­ciel świata robo­tów. Każda powstała robo­tyczna postać powinna mieć okre­ślone prze­zna­cze­nie i nazwę. 

W pra­cach nad robo­tami będą poma­gać nauczy­ciele MOA, będziemy mieć do dys­po­zy­cji bate­rie, nakrętki, korki, spi­na­cze biu­rowe, pisto­lety kle­jowe do łącze­nia ele­men­tów, papier, nożyczki, taśmy i inne drobne rzeczy.

Ryso­wa­nie – odkryj w sobie talent pla­styczny i nary­suj fan­ta­styczną postać z opo­wia­dań Lema. Wyobraź sobie jak mogą wyglą­dać: Gry­zmaki, Gwaj­dol­nice, Sepulki, Fili­drony, Rymundy lub inni boha­te­ro­wie twór­czo­ści S. Lema.

Nauczy­ciele z MOA mają dla arty­stów przy­go­to­wane mate­riały, ołówki, czarne kredki. Czyli zapra­szamy do two­rze­nia ilu­stra­cji w stylu Lema!!!

Powstałe prace stwo­rzą wystawę i wezmą udział w kon­kur­sie publiczności.

Sate­lita LEM

Pierw­szy pol­ski sate­lita badaw­czy został nazwany LEM. To jeden z tak zwa­nych nano­sa­te­li­tów serii BRITE, któ­rych prze­zna­cze­niem jest dłu­go­trwałe i nie­prze­rwane obser­wo­wa­nie gwiazd. W cza­sie warsz­ta­tów można będzie zbu­do­wać kar­to­nowy model tego sate­lity a potem zabrać LEMa do domu.

 

Kie­szon­kowy kom­pu­ter dresz­czow­ców science-fiction

Kom­pu­ter – znany z książki „Fan­ta­styka i futu­ro­lo­gia” to rodzaj algo­rytmu w postaci sche­matu blo­ko­wego, który pozwala na stwo­rze­nie sce­na­riu­sza filmu czy opo­wia­da­nia. Ist­nieją opi­nie, że 90% kaso­wych fil­mów s‑f jest zbu­do­wa­nych na takich pod­sta­wach. Uczest­nicy zabawy za pomocą ‘kom­pu­tera’ mogą wykre­ować wła­sny sce­na­riusz, uzu­peł­nić go róż­nymi deta­lami (imiona boha­te­rów, miej­sce akcji itp.) no i przed­sta­wić go publicz­no­ści. Życzymy suk­cesu kaso­wego Hollywood!

 

Lase­rowy spa­cer po niebie

Po zapad­nię­ciu zmroku pra­cow­nicy z MOA chęt­nie odpo­wie­dzą na wszyst­kie pyta­nia zwią­zane z astro­no­mią i gwiaź­dzi­stym nie­bem. Będzie można zapo­znać się z loka­li­za­cją poszcze­gól­nych gwiaz­do­zbio­rów, aste­ry­zmów czy pla­net na nie­po­ło­mic­kim niebie.

 

Kon­kurs zna­jo­mo­ści twór­czo­ści Lema

Po zakoń­cze­niu filmu na ekra­nie zosta­nie wyświe­tlo­nych kilka pro­stych pytań, doty­czą­cych twór­czo­ści Sta­ni­sława Lema z kil­koma warian­tami odpo­wie­dzi ozna­czo­nych lite­rami. Litery ozna­cza­jące poprawne odpo­wie­dzi utwo­rzą hasło. Cenną nagrodę główną otrzyma osoba, która pierw­sza przy­śle SMS z całym popraw­nym hasłem! Numer tele­fonu będzie wyświe­tlony na ekra­nie, do zwy­cięzcy oddzwonimy! 

Orga­ni­za­to­rzy: