DNI OTWARTE

Posted by on 17 sierpnia 2021

DNI OTWARTE

Zapra­szamy na DNI OTWARTE do naszego Obserwatorium!!!

Ostatni week­end waka­cji w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium będzie wyjąt­kowy. Po uro­czy­stym otwar­ciu MOA zapra­szamy 28 i 29 sierp­nia na Dni Otwarte Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

W godzi­nach od 11:00 do 19:00 będzie można zwie­dzać naszą Pla­cówkę oraz wziąć udział w poka­zach nieba i w sean­sie w Planetarium.

Wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem DNI OTWARTYCH będą wykłady naszego gościa Pana Wik­tora Nie­dzic­kiego – pol­skiego dzien­ni­ka­rza radio­wego i tele­wi­zyj­nego, autora pro­gramu Labo­ra­to­rium, wykła­dowcy aka­de­mic­kiego, absol­wenta Wydziału Fizyki Uni­wer­sy­tetu Warszawskiego.

Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa zwie­dza­nie odbę­dzie się w małych gru­pach 15–20 oso­bo­wych. Od zwie­dza­ją­cych wyma­gamy zasła­nia­nie nosa i ust pod­czas wizyty w MOA.
Wej­ście każ­dej z grup odbę­dzie się co 30 minut – począw­szy od godziny 11:00.

 

Plan DNI OTWARTYCH

SOBOTA

11:00 – 17:00 – zwie­dza­nie MOA (co 30 minut wej­ście grupy)

18:00 Wykład Pana Wik­tora Nie­dzic­kiego „Kosmos w naszym domu” 

(liczba miejsc ogra­ni­czona – obo­wią­zują karty wstępu, które będzie można otrzy­mać w dniu wykładu)

 

NIEDZIELA

11:00 – 17:00 – zwie­dza­nie MOA (co 30 minut wej­ście grupy)

18:00 Wykład Pana Wik­tora Nie­dzic­kiego „Kło­po­tów od metra”

(liczba miejsc ogra­ni­czona – obo­wią­zują karty wstępu, które będzie można otrzy­mać w dniu wykładu)

 

Do zoba­cze­nia!!!