Małopolska Noc Naukowców 2021

Posted by on 06 września 2021

Małopolska Noc Naukowców 2021

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku – Mało­pol­ską Noc Naukow­ców. Nie można jej prze­ga­pić, bo zawsze bywa to wyjąt­kowy czas, gdzie nauka mie­sza się z zabawą. Uczest­nicy MNN będący w każ­dym wieku mogą zaba­wić się w naukowca i sami prze­pro­wa­dzać eks­pe­ry­menty pod czuj­nym okiem naszych spe­cja­li­stów z nie­po­ło­mic­kiego Obserwatorium.


STARTUJEMY o 15:00 i będziemy z Wami aż do 21:00!

Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa dzia­ła­nia pla­nu­jemy prze­nieść do sieci i reali­zo­wać je online.

Nie mar­tw­cie się!

Będziemy w kon­tak­cie z Wami za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Odwie­dzaj­cie naszą stronę Inter­ne­tową i FB, gdzie na bie­żąco znaj­dzie­cie aktu­alne infor­ma­cje i linki do wyda­rzeń, które dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych przygotowujemy.

Monika Maśla­niec
Koor­dy­na­tor Nocy Naukow­ców w Niepołomicach

Przy­po­mi­namy, że głów­nym Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego

——————————————————————————–

PROSIMYWYPEŁNIENIE ANKIETY!

Ankieta dla dzieci
Ankieta dla dorosłych
——————————————————————————-

Poniżej zamieszczamy program wydarzenia on-line.

Transmisje odbędą się na naszym kanale
w serwisie YouTube.

Jak naukowcy zmie­niają nasz świat?”

Godzina 15:00 – Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2021 – live [YouTube] 

Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2021 dokład­nie o 15:00 popro­wa­dzi jej Nie­po­ło­micki koor­dy­na­tor Monika Maśla­niec – nauczy­ciel w Nie­po­ło­mic­kim MOA. Pod­czas tego spo­tka­nia omó­wiony zosta­nie tego­roczny pro­gramu MNN2021. Nie zabrak­nie rów­nież spa­ceru po nowym oto­cze­niu budynku MOA oraz kon­kursu astronomicznego

Ogło­sze­nie kon­kursu astro­no­micz­nego nr 1 – szcze­góły pod­czas wej­ścia online.

Nagroda: KARNET RODZINNY dla 6 osób upo­waż­nia­jący do jed­no­ra­zo­wego bez­płat­nego wstępu na seans w Pla­ne­ta­rium w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Kar­net ważny na rok 2022 – po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu telefonicznym.

Godzina 15:30  Zwie­dza­nie budynku MOA [YouTube]

Pro­wa­dzący: Monika Maśla­niec (MOA Nie­po­ło­mice), Tymon Kret­sch­mer (MOA Niepołomice)

Opis: Od ponad 50 lat nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium pro­wa­dzi popu­la­ry­za­cje astro­no­mii i nauk ści­słych dla dzieci i mło­dzieży. W sierp­niu tego roku nastą­piło uro­czy­ste otwar­cie nowego budynku MOA po dwóch latach prac budowlano/modernizacyjnych. Pod­czas tego spo­tka­nia zabie­rzemy wszyst­kich do pra­cowni dydak­tycz­nych oraz Pla­ne­ta­rium i bazy noc­le­go­wej. Wszy­scy będą mogli zoba­czyć, jak zmie­niło się stare/nowe MOA

 

Godzina 16:00  Zanie­czysz­cze­nie świa­tłem [YouTube] 

Pro­wa­dzący: Janusz Nice­wicz (MOA Nie­po­ło­mice)

Opis: Od ponad 130 lat wyko­rzy­stu­jemy ener­gię elek­tryczną do oświe­tla­nia naszych domów, miesz­kań, ulic i wielu ilu­mi­na­cji. Jasne oświe­tle­nie ma przy­ku­wać wzrok, jed­nak nad­miar świa­tła spra­wia, że coraz trud­niej jest obser­wo­wać nocne roz­gwież­dżone niebo. Coraz czę­ściej spo­ty­kamy się z dziećmi i mło­dzieżą, która nigdy nie widziała Drogi Mlecz­nej wła­śnie z powodu zanie­czysz­cze­nia świa­tłem. O tym jaki wpływ ma na nas to zanie­czysz­cze­nie i jak sobie z nim radzić opo­wiemy na wykła­dzie. Zapraszamy

Godzina 16:30  Pokazy Słońca – live [YouTube] 

Pro­wa­dzący: Wal­de­mar Ogłoza (MOA Nie­po­ło­mice), Grze­gorz Sęk (MOA Nie­po­ło­mice)

Opis: Słońce to jedyna gwiazda jaką można obser­wo­wać jako roz­cią­gły dysk a nie kropkę na nie­bie. Oglą­dana przez spe­cjal­nie dosto­so­wany tele­skop, powierzch­nia Słońca odkryje przed widzami różne prze­jawy aktyw­no­ści, gdyż po kilku latach „spo­koj­nego” Słońca znów jego aktyw­ność rośnie. Ze względu na ośle­pia­jącą jasność obser­wa­cje Słońca nie są łatwe a mogą oka­zać się nawet nie­bez­pieczne. Dla­tego wszyst­kich cie­ka­wych wyglądu powierzchni tej gwiazdy zapra­szamy do udziału w inter­ne­to­wych obser­wa­cjach opa­trzo­nych na żywo komen­ta­rzem astronomów.

Godzina 17:00  Model ruchu sate­lity geo­sta­cjo­nar­nego [ZOOM]

Pro­wa­dzący: Justyna Put (MOA Nie­po­ło­mice), Monika Maśla­niec (MOA Niepołomice)

Opis: Obser­wu­jąc nocne niebo można łatwo zaob­ser­wo­wać punkty prze­miesz­cza­jące się na tle gwiazd. Są to sate­lity krą­żące wokół Ziemi. Pod­czas warsz­ta­tów opo­wiemy jak się one poru­szają. Zbu­du­jemy model poka­zu­jący ruch obro­towy Ziemi oraz sate­lity geo­sta­cjo­nar­nego, jako szcze­gólny przy­pa­dek takich obiek­tów. Znaj­dziemy punkt rów­no­wagi mię­dzy nimi, a po zakoń­cze­niu zajęć, przy­go­to­wany przez nas model będzie mógł ozdo­bić nasz pokój.

Potrzebne mate­riały:

 • całe pudełko pla­ste­liny (8 kolo­rów lub więcej)
 • długi i krótki patyk od szaszłyka
 • mały kawa­łek sre­berka (folia aluminiowa)
 • cienki sznu­rek
 • linijka lub coś do nacię­cia plasteliny
 • biała kartka papieru

UWAGA: Warsz­taty odby­wają się na plat­for­mie ZOOM – może w nich wziąć udział 100 pierw­szych zalo­go­wa­nych osób

godzina 17:00

Model ruchu sate­lity geostacjonarnego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/83408349639?pwd=bVJBRkFSV0FGWmtvQkZ5cThzaTVVUT09

Meeting ID: 834 0834 9639

Pas­scode: 9kUTYv

godzina 17:30

Model ruchu sate­lity geostacjonarnego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89898993505?pwd=Z1QrSDdleUx6bkRSeWNQMnJYSEVHUT09

Meeting ID: 898 9899 3505

Pas­scode: 52kLSg

godzina18.00

Model ruchu sate­lity geostacjonarnego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/85445993274?pwd=NU1Ib3lucGdwL0QxSU9MSG4wOWtqUT09

Meeting ID: 854 4599 3274

Pas­scode: Cg4AFh

godzina 18:30

Model ruchu sate­lity geostacjonarnego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/82791081129?pwd=Y2ZDMHFvWEZ3ZWZBeW5QTTZUY1BQZz09

Meeting ID: 827 9108 1129

Pas­scode: es50RP

godzina 19:00

Model ruchu sate­lity geostacjonarnego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/84586108670?pwd=UEJUd2ZYRWJzemRncFF0STJaOTZwQT09

Meeting ID: 845 8610 8670

Pas­scode: vS1QLT

godzina 19:30

Model ruchu sate­lity geostacjonarnego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/88664417776?pwd=WFJRYmlaODNvaHRYU0hRRzBWOEdjQT09

Meeting ID: 886 6441 7776

Pas­scode: 1Sh32P

Godzina 17:00  Model układu odde­cho­wego [ZOOM]

Pro­wa­dzący: Alek­san­dra Kowal­ska (MOA Nie­po­ło­mice), Wio­letta Ogłoza (MOA Niepołomice)

Opis: W ciągu doby wyko­nu­jemy około 20 tysięcy odde­chów. Oddy­chamy cały czas- gdy się bawimy, uczymy, a nawet śpimy. Nie musimy o tym myśleć, ponie­waż więk­szość wde­chów robimy bez­wied­nie. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie warto wie­dzieć jak i dla­czego oddy­chamy. Zapra­szamy na warsz­taty, pod­czas któ­rych wyko­namy model układu odde­cho­wego. Dzięki temu zapo­znasz się z jego budową i zro­zu­miesz na czym polega nabie­ra­nie i wypusz­cza­nie powie­trza z płuc.

UWAGA: Warsz­taty odby­wają się na plat­for­mie ZOOM – może w nich wziąć udział 100 pierw­szych zalo­go­wa­nych osób

Potrzebne mate­riały:

 • prze­źro­czy­sta butelka po wodzie mine­ral­nej (pojem­ność 1,5–2 l)
 • nożyczki
 • 3 balony
 • cienka ręka­wiczka gumowa
 • 3 gumki recepturki
 • 2 słomki do napojów

godzina 17.00

Model układu oddechowego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/88371059744?pwd=TUo5b1ZXdVhjamU4QzRWTHpEOWtSZz09

Meeting ID: 883 7105 9744

Pas­scode: MOA21

godzina 17.30

Model układu oddechowego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/87833366481?pwd=ZWtKVVlVUTlTdTNtU3dIV3JDWVpGUT09

Meeting ID: 878 3336 6481

Pas­scode: MOA21

godzina 18.00

Model układu oddechowego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/81634619635?pwd=LzRiRjNzekhXS01FVjU5QlE5SndHZz09

Meeting ID: 816 3461 9635

Pas­scode: MOA21

godzina 18.30

Model układu oddechowego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89816208821?pwd=RXRtTDdkSzRxUW41WjRpRVhxeWYvUT09

Meeting ID: 898 1620 8821

Pas­scode: MOA21

godzina 19.00

Model układu oddechowego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89861712496?pwd=a3BIMUhOdjcyOCtwdWZ5dGhrKytzdz09

Meeting ID: 898 6171 2496

Pas­scode: MOA21

godzina 19.30

Model układu oddechowego”

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89343998902?pwd=eEsyREp3UUNHK3kzMFdrUEEvUGc3UT09

Meeting ID: 893 4399 8902

Pas­scode: MOA21

Godzina 17:00  Sate­lita PW-Sat2 [ZOOM]

Pro­wa­dzący: Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy MOA Niepołomice

Opis: Pozna­nie misji pol­skiego sate­lity PW-Sat2, który prze­te­sto­wał żagiel deor­bi­ta­cyjny, umoż­li­wia­jący w krót­kim cza­sie spro­wa­dze­nie obiektu z orbity oko­ło­ziem­skiej i spa­le­nie go w atmos­fe­rze. Kosmiczny eks­pe­ry­ment będzie oma­wiany w trak­cie skła­da­nia modelu sate­lity, zro­bio­nego z tek­tury i folii alu­mi­nio­wej (wcze­śniej udo­stęp­nione będą wydruki do wycię­cia i skle­je­nia). Suk­ces misji PW-Sat2 potwier­dził sku­tecz­ność metody usu­wa­nia kosmicz­nych śmieci z orbity oko­ło­ziem­skiej zapro­po­no­wa­nej przez pol­skich wynalazców.

Potrzebne mate­riały:

 • folia alu­mi­niowa spożywcza
 • klej biu­rowy
 • nici
 • cztery duże wyka­łaczki do szaszłyków
 • dwa dru­ciki (12 i 20 cm)
 • taśma kle­jąca przeźroczysta
 • pla­ste­lina
 • linijka
 • wydru­ko­wany model sate­lity do wycię­cia (w załą­cze­niu)

UWAGA: Warsz­taty odby­wają się na plat­for­mie ZOOM – może w nich wziąć udział 100 pierw­szych zalo­go­wa­nych osób

godzina 17.00

Sate­lita PW-Sat2”
Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/86965280543?pwd=UDAwd3hIVlAwMHQ0K2NMWCs4a3JTQT09
Meeting ID: 869 6528 0543
Pas­scode: i9gQ7S

godzina 17.30
Sate­lita PW-Sat2”
Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/89964526469?pwd=ckpjcERDdUI5T0ViazI3RUt5SXB0dz09
Meeting ID: 899 6452 6469
Pas­scode: 6Z75G5

godzina 18.00
Sate­lita PW-Sat2”
Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/85902099142?pwd=NGovR0RQT3JFMVdKYjRrRVFUNi83UT09
Meeting ID: 859 0209 9142
Pas­scode: e08YQ9

godzina 18.30
Sate­lita PW-Sat2”
Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/89185584700?pwd=Q2piOHh2Vm1tNXV5Ryt6ZjRMd0VyZz09
Meeting ID: 891 8558 4700
Pas­scode: r3BT1x

godzina 19.00
Sate­lita PW-Sat2”
Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/87460973604?pwd=eXJsb2xSaUJSVHpxNVdaVXcxMExpZz09
Meeting ID: 874 6097 3604
Pas­scode: yd8jXM

godzina 19.30
Sate­lita PW-Sat2”
Link do spo­tka­nia na plat­for­mie ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/81809661512?pwd=ZTltTkttY3RPRDJSR3N1SnN4K0RVQT09
Meeting ID: 818 0966 1512
Pas­scode: 2uN70Z

Godzina 18:00  Kosmiczne śmieci [YouTube]

Pro­wa­dzący: Wal­de­mar Ogłoza (MOA Nie­po­ło­mice)

Opis: Każdy lot kosmiczny, każde wystrze­le­nie sate­lity ozna­cza, że na orbi­cie wokół­ziem­skiej krąży coraz wię­cej śmieci kosmicz­nych. Liczba tych śmieci lawi­nowo nara­sta, a każdy z nich jest niczym pocisk zagra­ża­jący stat­kom kosmicz­nym i sate­li­tom. Czym są te śmieci i ile ich jest? Czy grozi nam w przy­szło­ści uzie­mie­nie wszyst­kich rakiet? Czy te śmieci można jakoś posprzą­tać i co robić, aby dalej nie śmie­cić? Odpo­wie­dzi na te pyta­nie zain­te­re­so­wani mogą zna­leźć w niniej­szym wykładzie.

Ogło­sze­nie kon­kursu astro­no­micz­nego nr 2 – szcze­góły pod­czas wykładu

Nagroda: KARNET RODZINNY dla 6 osób upo­waż­nia­jący do jed­no­ra­zo­wego bez­płat­nego wstępu na seans w Pla­ne­ta­rium w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Kar­net ważny na rok 2022 – po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu telefonicznym.

Godzina 19:00  Pokazy waha­dła Foucaulta [YouTube]

Pro­wa­dzący: Adam Micha­lec (MOA Nie­po­ło­mice)

Opis: Waha­dło Foucaulta to waha­dło mające moż­li­wość wahań w dowol­nej płasz­czyź­nie pio­no­wej. Powolna zmiana płasz­czy­zny ruchu waha­dła wzglę­dem Ziemi dowo­dzi jej obrotu wokół wła­snej osi. Jeżeli waha­dło wpra­wimy w ruch, to po pew­nym cza­sie obser­wa­tor na Ziemi zauważy, że płasz­czy­zna wahań zmie­niła się. Nazwa waha­dła upa­mięt­nia jego wyna­lazcę, Jeana Foucaulta, który zade­mon­stro­wał je w lutym 1851 roku w Pary­skim Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Godzina 20:00  Pokazy noc­nego nieba – live [YouTube]

Pro­wa­dzący: Janusz Nice­wicz (MOA Nie­po­ło­mice) i Łukasz Maśla­niec (MOA Nie­po­ło­mice)

Opis: Zapra­szamy na pokazy wie­czor­nego nieba, online, z wyko­rzy­sta­niem naszych tele­sko­pów. W pla­nie obser­wa­cje Jowi­sza i Saturna, naj­więk­szych pla­net Układu Sło­necz­nego. Jowisz z czte­rema naj­więk­szymi swo­imi księ­ży­cami: Io, Europą, Gani­me­de­sem i Kali­sto, oraz Saturn z pięk­nymi pier­ście­niami. Następ­nie prze­nie­siemy się do gwiaz­do­zbioru Andro­medy, by poka­zać Wam M31, Wielką Galak­tykę Andro­medy, która jest naj­dal­szym obiek­tem jak możemy zoba­czyć nie­uzbro­jo­nym okiem. Na koniec Księ­życ, nasz natu­ralny sate­lita i jedyny (jak na razie) obiekt, na któ­rym czło­wiek posta­wił stopę. Trzy­maj­cie kciuki za bez­chmurne niebo.

Godzina 20:30 – Zakoń­cze­nie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2021 – live [YouTube] 

Zakoń­cze­nie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2021, które popro­wa­dzi jej Nie­po­ło­micki koor­dy­na­tor Monika Maśla­niec – nauczy­ciel w Nie­po­ło­mic­kim MOA. Pod­czas tego spo­tka­nia nastąpi pod­su­mo­wa­nie dzia­łań tego­rocz­nej Nocy Naukow­ców oraz roz­strzy­gnie­cie kon­kur­sów astro­no­micz­nych z godziny 15:00 oraz 18:00.

Do zoba­cze­nia ONLINE!!!

 

KONKURS EKO-MOC NAUKOWCA WYSTARTOWAŁ!

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, uczest­nicy muszą wyko­nać pracę, któ­rej moty­wem prze­wod­nim będzie tego­roczne hasło kon­kursu pla­stycz­nego Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wyko­nane dowolną tech­niką z zastrze­że­niem, że muszą być w nim wyko­rzy­stane mate­riały pocho­dzące z recyc­lingu.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na stro­nie organizatora:

https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs/