I znów przeleciały meteory ….

Posted by on 17 sierpnia 2021

I znów przeleciały meteory ….

Choć impreza na Rynku odby­wała się 13 w pią­tek i choć Zie­mia zde­rzyła się z chmurą kosmicz­nego pyłu z pręd­ko­ścią ponad 200 000 km/h wszystko dobrze się skoń­czyło. Dzięki dosko­na­łej pogo­dzie uczest­nicy jesz­cze przed zacho­dem Słońca mogli dostrzec przez tele­skop pla­netę Wenus – sio­strę Ziemi.

Z oka­zji obcho­dów Roku Lema 2021 wiele aktyw­no­ści naszego spo­tka­nia było zwią­za­nych z fan­ta­styką naukową. 

Naj­młodsi rysow­nicy dali upust swo­jej wyobraźni two­rząc wize­runki fan­ta­stycz­nych postaci a począt­ku­jący kon­struk­to­rzy, wyko­rzy­stu­jąc kap­sle i zużyte bate­rie, zbu­do­wali liczny zastęp fan­ta­stycz­nych eko-robo­tów. Naj­lep­sze prace wybrano na pod­sta­wie naj­gło­śniej­szego aplauzu publicz­no­ści i nagro­dzono m.in. książ­kami Lema.

Dla star­szych był film fan­ta­styczno-naukowy: „Pro­xima”, przed­sta­wia­jący kulisy zawodu kosmo­nauty oraz kon­kurs wie­dzy o twór­czo­ści Lema. 

Fun­da­to­rem nagród a także pysz­nych lodów ser­wo­wa­nych na miej­scu był Urząd Mia­sta i Gminy Niepołomice.

Naj­bar­dziej magiczną chwilą wie­czoru była emi­sja audio­bo­oka „Cybe­riada” i moment, gdy na zaciem­nio­nym rynku powoli opadł fil­mowy ekran odsła­nia­jąc przed publicz­no­ścią roz­gwież­dżone niebo na któ­rym co jakiś czas bły­skały meteory.

Bar­dzo dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy włą­czyli się do naszej imprezy, czyli uczest­ni­kom, orga­ni­za­to­rom i wła­ści­cie­lom pose­sji przy Rynku za wyga­sze­nie świa­teł i reklam skle­po­wych. Mamy nadzieję, że zaob­ser­wo­wane mete­ory speł­nia wszyst­kie życzenia. 

Za rok Zie­mia znowu wpad­nie w chmurę Per­se­idów a my znów spo­tkamy się pod gwiaz­dami. Do tego czasu zapra­szamy do nowego budynku MOA na dni otwarte (28 i 29 sierp­nia) oraz na nasze zaję­cia i pokazy.