Sierpień z Perseidami

Posted by on 10 sierpnia 2021

Sierpień z Perseidami

Mak­sy­malna aktyw­ność roju Per­se­idy trwa kilka dni. Stwa­rza to oka­zję do prze­pro­wa­dze­nia samo­dziel­nych obser­wa­cji w cza­sie dobrej pogody. Koor­dy­na­to­rem obser­wa­cji w połu­dnio­wej czę­ści Pol­ski jest Pla­ne­ta­rium Ślą­skie. Na stro­nie: https://www.planetarium.edu.pl/perseidy/ można zna­leźć porad­nik obser­wa­tora, pobrać instruk­cję obser­wa­cji i mapę nieba no i wysłać raport obserwacyjny.

Indy­wi­du­alne obser­wa­cje roz­ło­żone obej­mu­jące kil­ka­na­ście nocy mają zna­cze­nie naukowe. Pozwa­lają mia­no­wi­cie na zba­da­nie zmien­no­ści natę­że­nia liczby mete­orów, osza­co­wa­nie pro­filu gęsto­ści chmury pyłów oraz tempa jej zanikania.

Wyniki obser­wa­cji gru­po­wych, jakie prze­pro­wa­dzimy na rynku wie­czo­rem w dniu 13 sierp­nia (https://moa.edu.pl/perseidy-2021/ ) rów­nież zostaną zgłoszone.