Wydarzenia na niebie – wrzesień 2021

Posted by on 01 września 2021

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2021

Wrze­sień więk­szo­ści koja­rzy się z począt­kiem astro­no­micz­nej jesieni i powro­tem uczniów do szkol­nych ławek. Nam wrze­sień daje moż­li­wość pro­wa­dze­nia coraz dłuż­szych obser­wa­cji. 22 wrze­śnia o 21:21 Słońce znaj­dzie się w punk­cie Wagi, czyli jed­nym z dwóch punk­tów prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką (drugi to punk Barana). Docho­dzi wtedy do zrów­na­nia się dłu­go­ści dnia i nocy. Moment ten daje począ­tek astro­no­micz­nej jesieni. Jed­nak przez refrak­cję atmos­fe­ryczną fak­tyczne zrów­na­nie się dłu­go­ści dnia i nocy będzie miało miej­sce 25/26 wrze­śnia. Na jesien­nym nie­bie będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać Mer­ku­rego Wenus na wie­czor­nym nie­bie. Jowi­sza Saturna możemy podzi­wiać całą noc, podob­nie jak prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sztucz­nych sate­li­tów Ziemi znaj­dzie­cie na stro­nie: heavens-above.com

3 IX – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Polluks

7 IX – nów Księżyca

11 IX – Księ­życ w perygeum

13 IX – I kwa­dra Księżyca

14 IX – mak­sy­malna wschod­nia elon­ga­cja Merkurego

17 IX – Księ­życ w towa­rzy­stwie Jowi­sza i Saturna

21 IX – peł­nia Księżyca

22 IX – 21:21 począ­tek astro­no­micz­nej jesieni

24 IX – Mało­pol­ska Noc Naukowców

25/26 IX fak­tyczne zrów­na­nie dłu­go­ści dnia i nocy

26 IX – Księ­życ w apogeum/ Księ­życ w towa­rzy­stwie gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady

29 IXIII Kwa­dra Księżyca

Janusz Nice­wicz