Aktualności

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Zamieszczony przez w dniu 02 września 2017

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Pora na kolejną por­cję wie­dzy, nauki i zabawy, którą od wielu lat we wrze­śniu, ser­wuje Wam Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach. Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji aż do pół­nocy. Zapra­szamy do uczest­nic­twa w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców! Pią­tek, 29 wrze­śnia 2017.     Oto program spotkania:   Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następ­nie: Prezentacje multimedialne Sala wykła­dowa Obser­wa­to­rium godz. 18:15 – Tu mi cie­pło, tu mi wygod­nie czyli jak patrzeć...

Czytaj dalej...

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Zamieszczony przez w dniu 22 sierpnia 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Do USA wyru­szyły dwie ekipy z MOA oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward, aby 21 sierp­nia 2017r. obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Każda grupa znaj­do­wała się w innym miej­scu w Sta­nach.       EKIPA #1 Madras, Ore­gon Mate­usz Win­dak Mate­usz Zając Piotr Micha­lec Agnieszka Mysz­kow­ska Patry­cja Karyś Tomasz Żyw­czak EKIPA #2 Park Grand Tetons, Wyoming Anna i Mariusz Gra­bow­scy EKIPA #3 Nashville, Ten­nes­see Janusz Jagła...

Czytaj dalej...

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

Zamieszczony przez w dniu 13 sierpnia 2017

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

W ponie­dzia­łek 21 sierp­nia 2017 roku, w godzi­nach od 18:00 do 22:00 zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa – do Sali Wido­wi­sko­wej – w któ­rej pro­wa­dzona będzie trans­mi­sja na żywo zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Połą­czymy się także z jego obser­wa­to­rami prze­by­wa­ją­cymi w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.   21 sierp­nia 2017 roku będziemy mogli obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Tego dnia...

Czytaj dalej...

Perseidy 2017 w Niepołomicach

Zamieszczony przez w dniu 28 lipca 2017

Perseidy 2017 w Niepołomicach

Na wspólne obserwacje zapraszają: Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach   Jaki mamy plan? W sobotę 12 sierp­nia od godziny 20:00 do 1:00 nad ranem zapra­szamy na nie­po­ło­micki Rynek, który zosta­nie zaciem­niony, a zamiast par­kingu zain­sta­lu­jemy let­nie kino oraz sta­no­wi­ska obser­wa­cyjne. Uczest­nicy będą mieli do dys­po­zy­cji leżaki pla­żowe, ale pro­simy cie­pło się ubrać i zabrać ze sobą koce.   W pro­gra­mie...

Czytaj dalej...

Obserwatorium w RMF Classic – przez całe wakacje!

Zamieszczony przez w dniu 29 czerwca 2017

Obserwatorium  w RMF Classic – przez całe wakacje!

Z dumą przy­po­mi­namy, że od kilku lat w okre­sie waka­cyj­nym, dzięki uprzej­mo­ści radia RMF Clas­sic, gościmy na jego ante­nie. Adam Micha­lec i Grze­gorz Sęk przy­go­to­wali krót­kie opisy aktu­al­nej sytu­acji na ziem­skim nie­bie, w któ­rych pre­zen­tują bie­żące zja­wi­ska astro­no­miczne z nutką histo­rii – ziem­skiej oraz badań Kosmosu.   Zapra­szamy do radio­od­bior­ni­ków codzien­nie o godzi­nie 19:30, aż do 1 wrze­śnia. To naprawdę cie­kawe!       Jeśli komuś nie uda się...

Czytaj dalej...