BYĆ JAK IGNACY- etap V

Posted by on 03 kwietnia 2023

BYĆ JAK IGNACY- etap V

Za nami kolejny mie­siąc z pro­gra­mem edu­ka­cyj­nym „Być jak Ignacy”. Tema­tem V etapu były „Siły wokół nas”.

Roz­po­czę­li­śmy od bada­nia siły tar­cia. Dys­ku­sja na temat tego, czy siła tar­cia jest potrzebna, czy szko­dliwa, była bar­dzo burz­liwa. Osta­tecz­nie wszy­scy zgo­dzili się, że tego sporu nie da się jed­no­znacz­nie roz­strzy­gnąć, gdyż skutki wystę­po­wa­nia siły tar­cia w nie­któ­rych sytu­acjach są korzystne, a w innych wręcz przeciwnie.

Za pomocą meta­lo­wej kulki i szklanki bada­li­śmy rów­nież siłę odśrod­kową wystę­pu­jącą przy ruchu po okręgu. Ucznio­wie przy­po­mnieli sobie odczu­cia, które towa­rzy­szą zaba­wie na karuzeli.

Udało nam się rów­nież prze­ana­li­zo­wać, jak zwięk­sza się ciśnie­nie hydro­sta­tyczne wraz z głę­bo­ko­ścią zbior­nika z wodą.

Bada­li­śmy rów­nież tempo, w jakim spa­dają różne przed­mioty. Oka­zuje się, że to siła gra­wi­ta­cji przy­ciąga ciała w kie­runku  środka Ziemi. Jed­nak, jak wyni­kało z naszych badań, tempo spadku przed­mio­tów nie wynika jedy­nie z ich masy i dzia­ła­ją­cej na nie siły cią­że­nia. Duże zna­cze­nie ma rów­nież kształt spa­da­ją­cych obiek­tów. To dla­tego, że na poru­sza­jące się w atmos­fe­rze ziem­skiej przed­mioty działa dodat­kowo siła oporu powie­trza, która zależy od kształtu ciała. Aby się o tym prze­ko­nać, upusz­cza­li­śmy przed­mioty w tubie próż­nio­wej- po wypom­po­wa­niu z niej powie­trza piórko i moneta spa­dały w tym samym tem­pie. Doszli­śmy do wnio­sku, że gdyby na Ziemi nie było atmos­fery, wszyst­kie przed­mioty, nie­ważne jak cięż­kie, spa­da­łyby tak samo szybko. Na pod­su­mo­wa­nie obej­rze­li­śmy nagra­nie z Księ­życa, na któ­rym astro­nauta David Scott upu­ścił z tej samej wyso­ko­ści pióro i mło­tek. Oba te obiekty upa­dły na grunt w tym samym momen­cie. Przy oka­zji roz­mowy o sile gra­wi­ta­cji nauczy­li­śmy się rów­nież znaj­do­wać śro­dek cięż­ko­ści mio­tły. Poru­szy­li­śmy rów­nież temat stanu nie­waż­ko­ści, który wbrew pozo­rom nie polega na braku gra­wi­ta­cji. Aby dowie­dzieć się wię­cej o sta­nie nie­waż­ko­ści i życiu na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, uda­li­śmy się na seans do planetarium.

Ucznio­wie mieli rów­nież oka­zję poznać dzia­ła­nie siły elek­tro­sta­tycz­nej i magne­tycz­nej. Dowie­dzieli się o ziem­skim polu magne­tycz­nym i badali je za pomocą „magne­tycz­nej różdżki”.

Bio­rąc udział w kon­kur­sie „Być jak Ignacy” wal­czymy o miano „amba­sa­dora nauki”. Dla­tego przy­go­to­wa­li­śmy tema­tyczną gazetkę, którą można ogląd­nąć w bibliotece.

Alek­san­dra Kowalska