OMSA 2023 – referaty zakwalifikowane do finału wojewódzkiego

Posted by on 24 lutego 2023

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich oraz ośmio­kla­si­stów został zakończony.
Komi­sja kon­kur­sowa w składzie:
Janusz Nice­wicz – przewodniczący,
dr Dorota Kozieł – Wierzbowska,
dr Wal­de­mar Ogłoza,
dr Marek Jamrozy
wyty­po­wała 7 naj­lep­szych prac. Ich auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego. Dzię­ku­jemy za nade­słane prace i trzy­mamy kciuki za prelegentów.
Swoje prace (wg kolej­no­ści zgło­szeń) zaprezentują:
 1. Łukasz Pie­cuch, Gabriel SekułaNASZ KSIĘŻYC
 2. Ana­sta­sia Shpak – ZIEMIA I ASTRONOMIA TYCH CZASÓW
 3. Alek­san­dra Czuma – MOJA PRZYGODA Z METEORYTAMI
 4. Maja Zych – GÓRKI I DOŁKI – CZYLI JAK OBLICZYĆ PARAMETRY
  PEWNYCH STRUKTUR NA KSIĘŻYCU
 5. Igor Szcze­pa­niec – SOLARIGRAFIA JAKO DOWÓD NA RUCH
  OBROTOWY  I OBIEGOWY ZIEMI
 6. Adam Cudek – „Z POMYSŁEM W KOSMOS
 7. Julia Labak – GWIAZDY I LUDZIEWCZORAJ I DZIŚ
Zapra­szamy wszyst­kich uczest­ni­ków Kon­kursu wraz z opie­ku­nami prac na finał, który odbę­dzie się już za tydzień 3. marca o godz. 10 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym, ul. Miko­łaja Koper­nika 2