Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki – spis nadesłanych prac

Posted by on 20 lutego 2023

Spis przy­sła­nych prac na XXIII Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat  z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023

17 lutego 2023 r. minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XXIII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023. Poni­żej pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych.
Wszyst­kim uczest­ni­kom bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy.
24 lutego 2023 r. Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt i wyłoni Auto­rów, któ­rzy zapre­zen­tują swoje prace pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astronomiczno-Astronautycznego.

 1. Łukasz Pie­cuch, Gabriel Sekuła – NASZ KSIĘŻYC
 2. Grze­gorz Krupa – HISTORIA POSTRZEGANIA NASZEGO MIEJSCAKOSMOSIE
 3. Kac­per Weso­łow­ski – ANTYMATERIAWIELKI WYBUCH
 4. Piotr Śpie­cho­wicz – MOBILNOŚĆ MISJI KOSMICZNYCH
 5. Ana­sta­sia Shpak – ZIEMIAASTRONOMIA TYCH CZASÓW
 6. Alek­san­dra Czuma – MOJA PRZYGODAMETEORYTAMI
 7. Maja Zych – GÓRKIDOŁKICZYLI JAK OBLICZYĆ PARAMETRY
  PEWNYCH STRUKTUR NA KSIĘŻYCU
 8. Igor Szcze­pa­niec – SOLARIGRAFIA JAKO DOWÓD NA RUCH
  OBROTOWY  I OBIEGOWY ZIEMI
 9. Adam Cudek – „Z POMYSŁEMKOSMOS
 10. Julia Labak – GWIAZDYLUDZIE, WCZORAJDZIŚ
 11. Piotr Gru­chot – HISTORIA ODKRYĆ ASTRONOMICZNYCH
 12. Zuzanna Ciszek – CIEMNA MATERIA