Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Posted by on 07 marca 2023

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne
W pią­tek 3 marca zakoń­czył się finał woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.
Po wysłu­cha­niu wszyst­kich refe­ra­tów, Komi­sja wybrała dwie prace, któ­rych auto­rzy wezmą udział w Ogól­no­pol­skim Finale Kon­kursu, oraz jedną, któ­rej autor poje­dzie do Gru­dzią­dza w cha­rak­te­rze obserwatora.
Poni­żej lista prac w kolej­no­ści zaj­mo­wa­nych miejsc:
  • I miej­sce Maja Zych – „Górki i dołki – czyli jak obli­czyć para­me­try pew­nych struk­tur na Księżycu”
  • II miej­sce Alek­san­dra Czuma – „Moja przy­goda z meteorytami”
  • III miej­sce Igor Szcze­pa­niec – „Sola­ri­gra­fia jako dowód na ruch”
  • IV miej­sce Ana­sta­sia Shpak – „Zie­mia i astro­no­mia tych czasów”
  • V miej­sce (ex aequo): 
    • Łukasz Pie­cuch, Gabriel Sekuła – „Nasz Księżyc”
    • Adam Cudek – „Z pomy­słem w kosmos”
Gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com, uczest­ni­kom a także opie­ku­nom uczniów za pracę wło­żoną w refe­raty uczniów. Ogól­no­pol­ski Finał Kon­kursu zaczyna się 23 marca w Grudziądzu.
Trzy­mamy kciuki.

 
Prze­wod­ni­czący Komi­sji konkursowej
Janusz Nice­wicz