Wydarzenia na niebie – marzec 2023

Posted by on 01 marca 2023

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

W marcu jak w garncu” tak mówi Pol­skie przy­sło­wie. Wiele się może wyda­rzyć, na szczę­ście wiemy co na naszym nie­bie wyda­rzy się w marcu. Przede wszyst­kim przy­wi­tamy WIOSNE, która roz­pocz­nie się w tym roku 20 marca o godzi­nie 22:24. W marcu też prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na czas letni (26 marca z godziny 2:00 na godzinę 3:00). Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus, Jowisz jaśnieją na wie­czor­nym nie­bie. Mars widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Zaś do obser­wa­cji Urana na wie­czor­nym nie­bie, potrzebny będzie tele­skop. Mer­kury pojawi się na wie­czor­nym nie­bie dopiero w trze­ciej deka­dzie mie­siąca. Prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) będziemy mogli obser­wo­wać nad ranem do 9 marca a od 15 marca wie­czo­rem. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sztucz­nych sate­li­tów Ziemi, takich jak Chiń­ska Sta­cja Kosmiczna Tian­gong czy Blu­eWal­ker 3, na stro­nie: heavens-above.com

1 III – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
2 III – koniunk­cja Wenus i Jowi­sza (wieczorem)/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Pol­lux (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
3 III – Księ­życ w apogeum/koniunkcja Księ­życa i gro­mady otwar­tej gwiazd Ul (M 44)
5 III – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
7 III – peł­nia Księżyca
12 III – Finał Olim­piady Astro­no­micz­nej w Chorzowie
15 III – ostat­nia kwa­dra Księżyca/maksymalna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
14 III – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skor­piona) (rano)
19 III – Księ­życ w perygeum
20 III – począ­tek astro­no­micz­nej wio­sny (22:24)
21 III – nów Księżyca
22 III – koniunk­cja Księ­życa i Jowi­sza (wie­czo­rem)
24 III – koniunk­cja Księ­życa i Wenus (wie­czo­rem)
25 III – Finał Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego w Grudziądzu
26 III – zmiana czasu na letniego
28 III – koniunk­cja Mer­ku­rego i Jowi­sza (wieczorem)/maksymalna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca/koniunkcja Księ­życa i Marsa
29 III – pierw­sza kwa­dra Księżyca
31 III – Księ­życ w apogeum/koniunkcja Wenus i Urana (wie­czo­rem)

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz