Być jak Ignacy- etap IV

Posted by on 02 marca 2023

Ucznio­wie mieli oka­zję zro­zu­mieć zasadę dzia­ła­nia szy­frów pod­sta­wie­nio­wych, kodo­wali i roz­ko­do­wy­wali infor­ma­cje za pomocą m.in. szy­fru obraz­ko­wego, kodu Cezara, alfa­betu Morse’a czy szy­fru Poli­bu­sza. Oce­niali rów­nież sto­pień trud­no­ści roz­ko­do­wa­nia danego szy­fru oraz jego uży­tecz­ność w róż­nych sytu­acjach. Pod­opieczni Klubu Mło­dego Odkrywcy mogli od razu prze­te­sto­wać nowo nabyte umie­jęt­no­ści kryp­to­lo­giczne, gdyż, pod­czas jed­nego ze spo­tkań, labo­ra­to­rium zamie­niło się w „escape room”. Sala wypeł­niona była zagad­kami, któ­rych roz­wią­za­nie pro­wa­dziło do kolej­nych zaga­dek. Po roz­ko­do­wa­niu wielu szy­frów, wypeł­nie­niu krzy­żó­wek, odgad­nię­ciu hasła do kom­pu­tera i odczy­ta­niu pisma lustrza­nego, uczniom udało się odna­leźć poszu­ki­wany klucz i wydo­stać się z pokoju zaga­dek. Dzieci wyka­zały się dużą spo­strze­gaw­czo­ścią, kre­atyw­no­ścią i umie­jęt­no­ścią łącze­nia fak­tów, bez któ­rych nie­moż­liwe było dopro­wa­dze­nie gry do końca. Szczę­śliwi wygrani otrzy­mali odznaki z pod­pi­sem „Eks­pert szyfrów”.

Ucznio­wie zapo­znali się rów­nież z fak­tami doty­czą­cymi naj­słyn­niej­szej maszyny szy­fru­ją­cej- nie­miec­kiej Enigmy. Byli pod wra­że­niem tego, że alianci roz­ko­do­wali enigmę z pomocą pol­skich mate­ma­ty­ków: Mariana Rejew­skiego, Hen­ryka Zygal­skiego i Jerzego Różyc­kiego. Wysi­łek pol­skich kryp­to­lo­gów oraz mię­dzy­na­ro­dowa współ­praca  pomo­gły w szyb­szym zakoń­cze­niu II wojny świa­to­wej. Aby podzie­lić się tą wie­dzą z innymi uczniami, pod­opieczni KMO przy­go­to­wali kolejną gazetkę ścienną.

Mło­dzi naukowcy dowie­dzieli się, że roz­wój kryp­to­lo­gii zapo­cząt­ko­wał roz­wój infor­ma­tyki i kom­pu­te­rów. Poznali rów­nież zasadę dzia­ła­nia kodu binar­nego, który jest pod­stawą funk­cjo­no­wa­nia ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Przy oka­zji roz­ma­wia­li­śmy o hasłach wyko­rzy­sty­wa­nych przy logo­wa­niu do kont inter­ne­to­wych. Dzieci dowie­działy się jak two­rzyć bez­pieczne, czyli trudne do zła­ma­nia hasła. Przy oka­zji poznały ikony infor­mu­jące o bez­pie­czeń­stwie w sieci.