Wydarzenia na niebie – kwiecień 2023

Posted by on 28 marca 2023

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2023

W tym roku Święta Wiel­ka­nocne wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Są to święta ruchome, a ich data przy­pada na pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. To ozna­cza, że Święta Wiel­ka­nocne wypa­dają mię­dzy 22 marca a 25 kwiet­nia. Jeśli cho­dzi o wie­czorne obser­wa­cje, to na naszym nie­bie zago­ściły pla­nety: Mer­kury, Wenus, Mars, Uran. Zaś nad ranem możemy wypa­try­wać już Saturna wscho­dzą­cego coraz wcze­śniej przed Słoń­cem. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna do 3 kwiet­nia na wie­czor­nym nie­bie i pojawi się znowu po 24 kwiet­nia w dru­giej czę­ści nocy. Mamy też oka­zję obser­wo­wać prze­loty sate­lity Blu­eWal­ker 3 mię­dzy 3 a 17 kwiet­nia na wie­czor­nym nie­bie, oraz chiń­skiej sta­cji Tian­gong od 12 do 20 kwiet­nia nad ranem i od 29 kwiet­nia na wie­czor­nym nie­bie. Dokładne mapy i czasy prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com/ W kwiet­niu obcho­dzimy też 62 rocz­nicę pierw­szego lotu czło­wieka w prze­strzeni kosmicz­nej, 33 rocz­nicę wystrze­le­nia Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a oraz Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Astronomii.

1 IV – wie­czo­rem koniunk­cja Wenus i Urana
6 IV – peł­nia Księżyca
7 IV – Księ­życ w pobliżu gwiazdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)
9 IV – Wielkanoc
10 IV – wie­czo­rem Wenus w pobliżu gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady/Księżyc w pobliżu gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)
11 IV – mak­sy­malna wschod­nia dekli­na­cja Merkurego
12 IV – 62 rocz­nica pierw­szego lotu czło­wieka w prze­strzeń kosmiczną/maksymalna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca/najlepsze warunki do obser­wa­cji Mer­ku­rego po zacho­dzie Słońca
13 IV – ostat­nia kwa­dra Księżyca
16 IV – Księ­życ w perygeum
20 IV – nów Księżyca/hybrydowe zaćmie­nie Słońca nie­wi­doczne w Euro­pie (Austra­lia, Indo­ne­zja, Papua-Nowa Gwinea)
22 IV – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Ziemi/maksimum roju mete­orów Lirydy ZHR-15
23 IV – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Wenus
24 IV – 33 rocz­nica wystrze­le­nia Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a (HST)
25 IV – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca/wieczorem koniunk­cja Księ­życa i Marsa
26 IV – Księ­życ w pobliżu gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)
27 IV – pierw­sza kwa­dra Księżyca
28 IV – Księ­życ w apogeum
29 IV – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Astronomii/Księżyc w pobliżu gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)

Rado­snych Świąt Wielkiejnocy
oraz pogod­nego nieba życzy
Janusz Nicewicz