I już po X Konferencji o nauczaniu astronomii

Posted by on 25 października 2017

I już po X Konferencji o nauczaniu astronomii

Pięt­na­ście wykła­dów, trzy godziny warsz­ta­tów, dwie wystawy pla­styczne i wycieczka do ulo­ko­wa­nego wśród pól radio­te­le­skopu, a do tego mnó­stwo kulu­aro­wych spo­tkań, roz­mów, dys­ku­sji, cza­sem spo­rów. Tak prze­bie­gła dzie­siąta jubi­le­uszowa Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja „Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie”.

W zam­ko­wej sali na wykła­dach spo­tkali się naukowcy i nauczy­ciele – ci pierwsi repre­zen­tują różne dzie­dziny astro­no­mii, a ci dru­dzy nauczają fizyki w szko­łach i pla­ców­kach róż­nych typów. Bo choć w pro­gra­mach szkol­nych astro­no­mia jako osobny przed­miot nie ist­nieje, to jed­nak wie­dza z tego zakresu jest obecna na lek­cjach innych przed­mio­tów, a głów­nie fizyki i geografii.

Zna­jo­mość naj­now­szych osią­gnięć obser­wa­cyj­nych i świa­do­mość postępu w dzie­dzi­nie teo­rii daje nauczy­cie­lom narzę­dzie uła­twia­jące tłu­ma­cze­nie uczniom trud­nych skąd­inąd spraw. Z kolei bada­cze, pozna­jąc aktu­alne metody pracy szkol­nej, mogą lepiej pre­zen­to­wać wyniki swo­ich prac – nie wszy­scy słu­cha­cze bowiem znają her­me­tyczny język nauk specjalistycznych.

Pod­czas naszej Kon­fe­ren­cji mie­li­śmy moż­ność pozna­nia nie tylko wyni­ków ostat­nich prac badaw­czych, ale także spoj­rze­nia w przy­szłość – sate­li­tarna misja ATHENA ruszy bowiem dopiero w roku 2028, a my już pozna­li­śmy jej cele i pro­gram badawczy.
Uczu­cie pokory wobec przy­rody towa­rzy­szyło wykła­dowi o struk­tu­rach w Kosmo­sie i na Ziemi.
Satys­fak­cję odczu­li­śmy słu­cha­jąc wykładu o sześć­dzie­się­cio­le­ciu ery kosmicz­nej – to prze­cież cała epoka wiel­kich osią­gnięć, świet­nie opi­sana w książce, którą uczest­nicy Kon­fe­ren­cji masowo kupo­wali na ad hoc urzą­dzo­nym sto­isku por­talu „Ura­nia”.
Nasi nauczy­ciele bra­wu­rowo przed­sta­wili swoje metody pracy z dziećmi i mło­dzieżą, co wię­cej, wła­śnie dzieci oso­bi­ście uczest­ni­czyły w tych prezentacjach.
W prze­rwie zwie­dzano skła­da­jącą się z trzy­dzie­stu wiel­ko­for­ma­to­wych foto­gra­mów wystawę „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”, jaką na kruż­gan­kach zam­ko­wych przed­sta­wiło czworo nauczy­cieli bio­rą­cych udział wraz z uczniami w pro­jek­cie Ear­th­KAM.

W trak­cie zajęć warsz­ta­to­wych w prze­peł­nio­nej salce kom­pu­te­ro­wej MOA ćwi­czono zagad­nie­nia opra­co­wa­nia zdjęć astro­no­micz­nych, obsługę zdal­nie ste­ro­wa­nych tele­sko­pów i roz­po­zna­wa­nie sate­li­tar­nych zdjęć powierzchni Ziemi.
Dzieci ze szkoły pod­sta­wo­wej w Wie­liczce, które miały moż­ność odby­cia całego cyklu zajęć w MOA, wyko­nały sze­reg plac pla­stycz­nych na ten temat, i prace te zostały zapre­zen­to­wane uczest­ni­kom Kon­fe­ren­cji w postaci skrom­nej, ale peł­nej wyrazu wysta­wie na naszym terenie.

Spo­śród pozo­sta­łych wykła­dów należy jesz­cze wymie­nić ten o radio­te­le­sko­pie LOFAR, bowiem tra­dy­cyjna nie­dzielna wycieczka była zapla­no­wana wła­śnie do Łazów koło Bochni, gdzie zlo­ka­li­zo­wano jedną ze sta­cji tego wie­lo­an­te­no­wego interferometru.
Szcze­gó­łowy opis tej wycieczki oraz samych anten zamie­ści­łem na blogu MOA, tu tylko zazna­czę, że zasko­cze­niem dla uczest­ni­ków był fakt, iż pośród szcze­rych pól w ciągu kilku ostat­nich lat wyro­sła sta­cja obser­wa­cyjna wypo­sa­żona w wyra­fi­no­wane urzą­dze­nia elek­tro­niczne i połą­czona szyb­kim łączem świa­tło­wo­do­wym z cen­trum w Holandii.
Po tru­dach wędrówki pośród wzgórz Pogó­rza Wiśnic­kiego zatrzy­ma­li­śmy się w Zakła­dzie Doświad­czal­nym UJ, gdzie pod marką Novum wytwa­rzane są eks­klu­zywne wina. I tu nastą­piło zamknię­cie jubi­le­uszo­wej dzie­sią­tej Kon­fe­ren­cji. Zatem do zoba­cze­nia za rok – z nowymi wyni­kami, nowymi pomy­słami, ale tym samym zapa­łem do roz­po­wszech­nia­nia wie­dzy astronomicznej.

Warto było poświę­cić czas i wysi­łek, aby nasza Kon­fe­ren­cja kolejny raz zna­ko­mi­cie się udała, należy tu podzię­ko­wać spon­so­rom, a byli to:

  • Mia­sto i Gmina Niepołomice,
  • Pol­skie Towa­rzy­stwo Astronomiczne,
  • Fun­da­cja „Zamek Kró­lew­ski” w Niepołomicach,
  • Mało­pol­ski Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce,
  • Sto­wa­rzy­sze­nie ”ASTROTUR MOA”.

 

Tekst: Grze­gorz Sęk
Zdję­cia: uczest­nicy Konferencji

 

Zbio­rowe zdję­cie uczestników

 

Autor – Krzysz­tof Zioł­kow­ski – pod­pi­suje swoją książkę

 

Sala żywo reaguje na słowa wykładowcy

 

Upo­minki od dzieci ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wieliczce

 

Pre­zen­ta­cja książki dla osób nie­wi­dzą­cych i niedowidzących

 

Wystawa na zam­ko­wych krużgankach

 

Dzieci też brały udział w Konferencji

 

Gadżety, gadżety – pomocne wielce w edu­ka­cji najmłodszych

 

Warsz­taty przy kom­pu­te­rach – tu nabywa się nie­zbędne umiejętności

 

Podzi­wiamy talent i pomy­sło­wość uczniów

 

Dep­czemy po radioteleskopie