I Małopolskie Forum KMO za nami!

Posted by on 03 listopada 2017

I Małopolskie Forum KMO za nami!

28 paź­dzier­nika 2017 roku Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach było świad­kiem nie­zwy­kłego wyda­rze­nia. Tego dnia odbyło się pierw­sze, lecz z pew­no­ścią nie ostat­nie, Mało­pol­skie Forum KMO.

KMO czyli Klub Mło­dego Odkrywcy, to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem Opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.

Forum było prze­zna­czone wła­śnie dla Opie­ku­nów. Nie wystra­szyła ich ani wcze­sna pora roz­po­czę­cia, ani kiep­ska, jesienna pogoda. Kil­ka­na­ście osób z całej Mało­pol­ski zje­chało do Nie­po­ło­mic, by uczest­ni­czyć w peł­nym atrak­cji wyda­rze­niu. Zaczę­li­śmy od pozna­nia „Karty KMO” – doku­mentu pro­gra­mo­wego, który defi­niuje czym jest Klub Mło­dego Odkrywcy. Pre­zen­ta­cji doko­nał dr Jakub Bochiń­ski, Kie­row­nik Obszaru Edu­ka­cji z war­szaw­skiego Cen­trum Nauki Koper­nik. Z racji spe­cy­fiki Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, kolej­nym ele­men­tem Forum był seans w Pla­ne­ta­rium oraz krótka lek­cja histo­rii astronomii.

Następ­nie uda­li­śmy się na wizytę stu­dyjną do zakładu firmy Woodward, zlo­ka­li­zo­wa­nego na tere­nie Nie­po­ło­mic­kiej Strefy Inwe­sty­cyj­nej. Dzięki gościn­no­ści Pre­zesa Zarządu, pana Domi­nika Kani, mie­li­śmy oka­zję poznać spe­cy­fikę opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia do pro­duk­cji nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Zwie­dzi­li­śmy rów­nież zakład pro­duk­cyjny oraz halę montażową.

Po powro­cie do MOA uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach pt. „Eks­po­naty i Eks­pe­ry­menty”. Była to świetna oka­zja do dokład­niej­szego przyj­rze­nia się idei cen­trów nauki oraz tego, co mogą one zapro­po­no­wać uczniom i nauczy­cie­lom. Zasta­no­wi­li­śmy się rów­nież nad kon­cep­cją sto­so­wa­nia eks­po­na­tów na lek­cjach oraz nad moż­li­wo­ściami ich samo­dziel­nego wykonywania.
Na zakoń­cze­nie pod­su­mo­wa­li­śmy bar­dzo inten­sywny dzień i obie­ca­li­śmy sobie, że koniecz­nie musimy spo­tkać się za rok.

 

 

 

 

 

Szy­mon Pitek