Astrowarsztaty „Zima 2018”

Posted by on 10 grudnia 2017

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Zapra­szamy nauczy­cieli przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze wszyst­kich rodza­jów szkół do udziału w kolej­nych warsz­ta­tach dosko­na­lą­cych umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­wa­dze­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych i opra­co­wy­wa­nia ich wyników.

Odbędą się one w dniach 9 (pią­tek) – 10 (sobota) – 11 (nie­dziela) – 12 (ponie­dzia­łek) lutego 2018 roku.

Udział w zaję­ciach jest dar­mowy, ofe­ru­jemy także bez­płatne zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku szko­le­nio­wym MOA w Niepołomicach.

Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez nauczy­cieli MOA oraz zapro­szo­nych gości, całość obej­mie 40 godzin wykła­dów, obser­wa­cji oraz ćwi­czeń wyko­ny­wa­nych tak za dnia, jak i w trak­cie nocy – zależ­nie od warun­ków pogodowych.

Zapisy pro­wa­dzone są za pomocą for­mu­la­rza, liczba miejsc jest ogra­ni­czona do 24.

 

A oto pro­po­no­wana tema­tyka zajęć:

Siódme Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla nauczycieli
MOA Nie­po­ło­mice, 9–10-11–12 lutego 2018 roku – Ramowy program

 1. Zapo­zna­nie z bazą instru­men­talną MOA, opa­no­wa­nie pod­staw obsługi przy­rzą­dów astro­no­micz­nych oraz urzą­dzeń do reje­stra­cji obrazów.
 2. Zapo­zna­nie z zaso­bami strony inter­ne­to­wej moa.edu.pl ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mate­ria­łów i opra­co­wań o zasto­so­wa­niu dydaktycznym.
 3. Opa­no­wa­nie pod­sta­wo­wych czyn­no­ści nie­zbęd­nych do przy­go­to­wa­nia obser­wa­cji w danym miej­scu i cza­sie z uży­ciem mapek nieba oraz pro­gra­mów typu „Stel­la­rium”.
 4. Wyko­na­nie wizu­al­nych oraz foto­gra­ficz­nych obser­wa­cji tar­czy Słońca z uży­ciem sze­ro­ko­pa­smo­wego fil­tru folio­wego i wąsko­pa­smo­wego fil­tru H‑alfa, reje­stra­cja obrazu przy pomocy apa­ratu cyfro­wego oraz szes­na­sto­bi­to­wej kamery CCD.
 5. Wyko­na­nie tele­sko­po­wych obser­wa­cji obiek­tów Układu Sło­necz­nego z uży­ciem sprzętu o róż­nej świa­tło­sile, zarówno z pro­wa­dze­niem jak i bez pro­wa­dze­nia za wido­mym ruchem nieba.
 6. Wyko­na­nie foto­gra­fii zja­wisk astro­no­micz­nych z uży­ciem obiek­ty­wów sze­ro­ko­kąt­nych i apa­ra­tów na nie­ru­cho­mych statywach
 7. Zapo­zna­nie ze stroną pro­jektu Micro­ob­se­rva­tory (http://mo-www.harvard.edu/OWN/) i wyko­na­nie obser­wa­cji zdalnych.
 8. Wstęp do metod opra­co­wy­wa­nia foto­gra­fii astro­no­micz­nych, uży­cie pro­gra­mów Fit­sLi­be­ra­tor, Regi­stax, Deep­Sky­Stac­ker, HDR Machi­nery oraz GIMP.
 9. Zaawan­so­wane metody astro­fo­to­gra­fii, paleta barw.
 10. Praca w pro­jek­cie Sally Ride Ear­th­KAM & SpaceCamp.
 11. Spo­soby pre­zen­to­wa­nia wyni­ków, ska­lo­wa­nie, orien­to­wa­nie i pra­wi­dłowy opis zdjęć uwzględ­nia­jący miej­sce i czas doko­na­nia obser­wa­cji oraz rodzaj obser­wo­wa­nego obiektu, two­rze­nie animacji.
 12. Wyko­rzy­sty­wa­nie efektu „high dyna­mic range” do celów astrofotografii.
 13. Obser­wa­cje krót­ko­okre­so­wej gwiazdy zmien­nej, wyzna­cze­nie i ana­liza krzy­wej zmian blasku.
 14. Praca z uży­ciem mate­ria­łów archi­wal­nych – na wypa­dek cał­ko­wi­tej niepogody.
 15. Praca indy­wi­du­alna z uży­ciem wła­snego sprzętu uczestników.

 

pro­wa­dzący Warsztaty
mgr Grze­gorz Sęk

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA