Wojewódzki konkurs na referat 2017/2018 – szkoły średnie

Posted by on 13 grudnia 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2017/2018 – szkoły średnie

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­suje w roku szkol­nym 2017/2018 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich (ponad­gim­na­zjal­nych) woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla uczest­ni­ków kon­kursu.

 

Infor­ma­cje ogólne:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 26 lutego 2018 roku (ponie­dzia­łek).
  2. Nade­słane prace zostaną oce­nione przez Woje­wódzką Komi­sję Kon­kur­sową dnia
    2 marca 2018 roku (pią­tek). Komi­sja wyty­puje prace, które będą refe­ro­wane pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautycznego.
  3. Ter­min Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego: 9 marca 2018 roku (pią­tek) o godz. 10:00 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.
  4. Auto­rzy trzech naj­lep­szych refe­ra­tów wezmą udział w XLIV Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Gru­dzią­dzu w dniach 22 – 24 marca 2018 roku.

 

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU