Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Posted by on 05 grudnia 2017

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Pod opieką nauczy­cieli MOA – p. Moniki, p. Łuka­sza i p. Szy­mona ucznio­wie MOA i ich rodzice wybrali się do EC1 – Cen­trum Nauki i Tech­niki oraz Pla­ne­ta­rium w Łodzi.

Nasza 50-oso­bowa grupa zwie­dza­nie EC1 roz­po­częła od obej­rze­nia wystawy Leonardo da Vinci – Ener­gia umy­słu. Wystawa maszyn poka­zana w inte­rak­tywny spo­sób, prze­no­siła nas na ścieżki wie­dzy i inspi­ra­cji naj­wy­bit­niej­szego arty­sty w histo­rii Europy. Zakoń­cze­niem wystawy był wątek Pol­skich Leonar­dów i ich inno­wa­cyj­nych dokonań.

Odwie­dzi­li­śmy rów­nież Pla­ne­ta­rium EC1, gdzie wzię­li­śmy udział w sean­sie “Gwiaz­do­zbiory jesien­nego nieba”. Mul­ti­me­dialna oprawa seansu zachwy­ciła wielu z nas!

Na koniec nie zabra­kło miłej nie­spo­dzianki w postaci nie­ty­po­wego zwie­dze­nia wystawy – Skąd się bie­rze prąd? – wystawa ta zosta­nie otwarta dla zwie­dza­ją­cych dopiero w stycz­niu 2018 roku, a nasi ucznio­wie już widzieli kilka jej wspa­nia­łych eksponatów.
Dziękujemy!!!

Wpraw­dzie byli­śmy w Łódz­kim EC1 po raz pierw­szy tak liczną gro­madką, ale z pew­no­ścią w przy­szłym roku zawi­tamy tam ponownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst: Monika Maślaniec
foto: Łukasz Maślaniec