Wystawa – Wszystkie kolory żywej Ziemi – zapraszamy!

Posted by on 21 grudnia 2017

Wystawa – Wszystkie kolory żywej Ziemi – zapraszamy!

Ruszamy z wystawą w świat!

Na razie tylko po sąsiedzku – do Labo­ra­to­rium Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej przy Biblio­tece Miej­skiej w Niepołomicach.

Po dwu­dnio­wym epi­zo­dzie na zam­ko­wych kruż­gan­kach – w cza­sie trwa­nia X Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie” – obrazy zawi­sły w naszej sali wykła­do­wej, począt­kowo nieco cha­otycz­nie, ale od 8 grud­nia są widoczne na jed­no­li­tym tle i w nale­ży­tym ordynku.

Ale już we wto­rek, 2 stycz­nia rano powę­drują do sali LAS, gdzie o godzi­nie 17:00 odbę­dzie się wer­ni­saż wystawy połą­czony ze zwie­dza­niem. Nasi Goście będą mogli spo­tkać auto­rów zdjęć i dowie­dzieć się, co ich inspi­ro­wało do foto­gra­fo­wa­nia takich, a nie innych tere­nów – Zie­mia jest prze­cież bar­dzo roz­le­gła z uczniow­skiej perspektywy.

Kto nie da rady być na wer­ni­sażu, jesz­cze przez cały sty­czeń i pierw­szy tydzień lutego będzie miał moż­ność podzi­wiać wspa­niałe owoce pra­co­wi­to­ści i wyobraźni uczniów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, wspo­ma­ga­nych przez kom­pe­tent­nych nauczycieli.

 

Grze­gorz Sęk