Pani Elżbieta Franas nie żyje…

Posted by on 05 listopada 2017

Pani Elżbieta Franas nie żyje…

Na Cmen­ta­rzu w Nie­po­ło­mi­cach, 5 listo­pada 2017 roku, ze smut­kiem poże­gna­li­śmy Panią Elż­bietę Fra­nas, która w latach 1980–1985 kie­ro­wała nie­po­ło­mic­kim Ogni­skiem Pracy Pozasz­kol­nej, nazy­wa­nym wów­czas Mię­dzysz­kol­nym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Tak… naszym Obserwatorium…

 

 

 

Pani Elż­bieta Fra­nas zain­au­gu­ro­wała dzia­łal­ność wielu kół wspie­ra­ją­cych roz­wój zain­te­re­so­wań dzieci i mło­dzieży. Na prze­strzeni lat zmie­niał się pro­fil naszej insty­tu­cji, ale nie­które bie­żące aktyw­no­ści naro­dziły się wła­śnie w tam­tych czasach…

 

Elż­bieta Fra­nas, zakoń­cze­nie roku szkol­nego, lata 80.

 

Rodzi­nie Pani Elż­biety Fra­nas skła­damy szczere wyrazy sza­cunku i współczucia.