Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Posted by on 05 września 2019

Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata uczniowie!

Wra­camy do gry! Prze­bu­dowa pomiesz­czeń Obser­wa­to­rium trwa, ale miej­sce pro­wa­dze­nia zajęć zostało zapewnione.

W bie­żą­cym roku szkol­nym (2019/2020) nasze spo­tka­nia będą odby­wały się w Nie­po­ło­mi­cach w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Tade­usza Kościuszki przy ulicy Szkol­nej 3. To szkoła, która znaj­duje się w sąsiedz­twie naszego Obserwatorium.

 

Biuro Obser­wa­to­rium mie­ści się w pomiesz­cze­niu przy kory­ta­rzu bie­gną­cym wzdłuż sali gim­na­stycz­nej w czę­ści budynku od strony odre­mon­to­wa­nych boisk spor­to­wych – boisk pomię­dzy Obser­wa­to­rium, a Szkołą Podstawową.

Do dys­po­zy­cji posia­damy dwie, a nawet trzy sale lek­cyjne, przy czym więk­szość zajęć będzie odby­wała się na par­te­rze, w sali o nume­rze 12.

 

Wej­ściem do tym­cza­so­wego Obser­wa­to­rium jest główne wej­ście Szkoły, znaj­du­jące się od strony ulicy Szkol­nej. Po prze­kro­cze­niu drzwi należy skrę­cić w prawo, a następ­nie w lewo – kory­ta­rzem pra­wie do końca budynku.Po godzi­nie 16:00 dostępne będzie wej­ście tylne od strony boisk spor­to­wych – należy przejść wzdłuż budynku, patrząc od frontu – z pra­wej jego strony.

W bie­żą­cym roku szkol­nym pozo­sta­jemy przy zaję­ciach astro­no­micz­nych, mul­ti­me­dial­nych i robotycznych.

 

KOŁO ASTRONOMICZNE

Pro­wa­dzący: Wio­letta Ogłoza/Justyna Put

 • dla naj­młod­szych – od 5 lat:
  ponie­działki – 16:00–17:00

 

Pro­wa­dzący: Monika Maślaniec

 • dla naj­młod­szych – od 5 lat:
  wtorki – 16:00–17:30
 • dla dzieci w wieku 6–7 lat:
  wtorki – 17:30–19:00
 • dla dzieci w wieku 8–9 lat:
  środy – 16:00–17:30
 • dla dzieci w wieku 10–11 lat:
  środy – 17:45 ‑19:30

 

Pro­wa­dzący: Grze­gorz Sęk

 • dla mło­dzieży w wieku 12+
  ponie­działki – 15:30–18:00 oraz 18:30–22:00

 

Pro­wa­dzący: Domi­nik Pasternak

 • dla dzieci i mło­dzieży w wieku 10+
  wtorki – 18:00–20:50

 

Pro­wa­dzący: Łukasz Maślaniec

 • dla mło­dzieży w wieku 12–16 lat
  środy – 17:15–19:30

 

Pro­wa­dzący: Tymon Kretschmer

 • dla dzieci i mło­dzieży w wieku 10+
  czwartki – 17:00–18:30 oraz 18:30–20:00
  piątki – 17:00–18:30 oraz 18:30–20:00

 

KOŁO MULTIMEDIALNE

Pro­wa­dzący: Tymon Kretschmer

 • dla dzieci i mło­dzieży w wieku 8+
  ponie­działki – 17:00–20:30
 • dla dzieci i mło­dzieży w wieku 10+
  czwartki – 14:00–17:00
  piątki – 15:30–17:00

 

PRACOWNIA ROBOTYKI

Pro­wa­dzący: Łukasz Maślaniec

 • dla mło­dzieży 10–12 lat
  wtorki – 17:15–19:30

 

Pro­wa­dzący: Domi­nik Pasternak

 • dla dzieci i mło­dzieży w wieku 10+
  środy – 15:00–17:30

 

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

Pro­wa­dzący: Wio­letta Ogłoza

 • dla dzieci i mło­dzieży bez ogra­ni­czeń wiekowych
  wtorki – 17:15–18:30

 

Wiek uczest­ni­ków poda­jemy orien­ta­cyj­nie i z pew­no­ścią nikomu nie odmó­wimy miejsca!
Szcze­góły doty­czące godzin zajęć, grup oraz wspo­mnia­nego wieku omó­wią z Wami nauczy­ciele pro­wa­dzący dane zajęcia.
Zgod­nie z wie­lo­let­nią tra­dy­cją, opłaty za nasze zaję­cia są dobrowolne.

 

Poni­żej poda­jemy odno­śniki do odpo­wied­nich doku­men­tów, zwią­za­nych z uczest­nic­twem w zaję­ciach Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.
Pro­simy o czy­telne i sta­ranne ich wypeł­nie­nie. Dziękujemy!

  1. Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w zajęciach
  2. Dekla­ra­cja dobro­wol­nych opłat za zajęcia
  3. Oświad­cze­nie doty­czące upu­blicz­nie­nia wizerunku

Zapisy na zaję­cia odby­wają się w biu­rze Obser­wa­to­rium (Szkoła Pod­sta­wowa im. Tade­usza Kościuszki w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Szkolna 3).

W razie pytań pro­simy o kontakt:
tele­fo­niczny: 505–945–309
lub za pomocą for­mu­la­rza w zakładce “Kon­takt”

 

Zapra­szamy!