Małopolska Noc Naukowców 2019 – Niepołomice

Posted by on 27 sierpnia 2019

Małopolska Noc Naukowców 2019 – Niepołomice

Zapra­szamy do uczest­nic­twa w kolej­nej Mało­pol­skiej Nocy Naukowców!

Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji do godziny 23:00.

Pią­tek, 27 wrze­śnia 2019 roku.

Miej­sce imprezy: ul. Szkolna 3 – boisko spor­towe za Szkołą Pod­sta­wową nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, tuż obok naszego Obser­wa­to­rium. Wej­ście – brama z boku szkoły.

 

[ycd_countdown id=6832]

 

Oto program spotkania:

 

Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następnie:

Obser­wa­cje i pokazy tele­sko­powe nieba | godziny 18:30–23:00
Do Pań­stwa dys­po­zy­cji odda­jemy 5 tele­sko­pów jed­nakże ten punkt pro­gramu odbę­dzie się tylko w warun­kach bez­chmur­nego nieba.

 

Wystawa zdjęć i spo­tka­nie z uczest­ni­kami wyprawy
do Chile | godziny: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

„Chi­lij­ska przy­goda” – pro­wa­dzą: Łukasz Maśla­niec (MOA), Witold Piskorz (UJ), Łukasz Szmist

 

Her­ba­ciar­nia naukowa” | godziny 18:30–23:00
spo­tka­nie z astro­no­mami pra­cu­ją­cymi w nie­po­ło­mic­kim MOA oraz z naukow­cami gosz­czą­cymi w Niepołomicach

 

Warsz­taty krót­ko­fa­lar­skie „Krót­kie spię­cie” | godziny 19:00–23:00
Pro­wa­dzący: Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA

 

Pokazy w prze­no­śnym planetarium

  1. Podróż po Wszech­świe­cie – dla naj­młod­szych (5–15 lat) | godziny 19:00, 19:30
    Pro­wa­dzą: Alek­san­dra Kowal­ska, Janusz Nicewicz
  2. Nasz Wszech­świat | godziny 20:00, 21:00, 22:00
    Pro­wa­dzą: Janusz Nice­wicz, Wal­de­mar Ogłoza

Pla­ne­ta­rium może pomie­ścić w cza­sie seansu 25 osób.

 

KONKURSKONKURSKONKURS PLASTYCZNY!

 

Z naukowcem przez świat”

 

 

Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego