Nowy rok szkolny, nowe peregrynacje

Posted by on 10 września 2019

Nowy rok szkolny, nowe peregrynacje

Wystawa „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi” powę­dro­wała tym razem do pią­tego Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego imie­nia Klau­dyny Potoc­kiej w Pozna­niu. Zapro­siła mnie tam nauczy­cielka fizyki, Pani Maria Boro­wicz, jesz­cze w roku 2018, kiedy to spo­tka­li­śmy się na war­szaw­skim Semi­na­rium w CAMKu.
Oprócz samego przed­sta­wie­nia wystawy i zwią­za­nego z nią pro­jektu Ear­th­KAM mia­łem moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia sze­ściu lek­cji z kla­sami od pierw­szej do trze­ciej. Wyko­rzy­sta­łem ten czas na zachę­ca­nie uczniów do samo­dziel­nego bada­nia ota­cza­ją­cego świata, a przede wszyst­kim do podej­mo­wa­nia prób znaj­do­wa­nia w nim pra­wi­dło­wo­ści dają­cych się ująć w postaci reguł matematycznych.
Na przy­kła­dzie życio­rysu astro­nautki Sally Ride, twór­czyni oma­wia­nego pro­jektu, wska­zy­wa­łem na zna­cze­nie nie­ustę­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści w reali­za­cji zamie­rzeń, nawet cza­sem w nie­sprzy­ja­ją­cych okolicznościach.
O uważ­nym odbio­rze prze­ka­zy­wa­nych przeze mnie wia­do­mo­ści świad­czyły pyta­nia, kie­ro­wane cza­sem już w trak­cie trwa­nia lek­cji. Pomimo dłu­giej podróży i wyni­ka­ją­cego stąd znu­że­nia ten krótki pobyt w Pozna­niu i spo­tka­nie z tam­tej­szymi lice­ali­stami wspo­mi­nam nad­zwy­czaj pozytywnie.

 

Ucznio­wie dziar­sko wal­czyli z księ­ży­cową układanką

 

Wpro­wa­dze­nie do tematu

 

Samo­dzielne zwiedzanie

 

A oto sufit pra­cowni fizycznej

 

Grze­gorz Sęk