Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Posted by on 29 września 2019

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Sześć dni – od piątku 13 do środy 18 wrze­śnia – trwały obrady naukow­ców, a także nauczy­cieli fizyki oraz innych przed­mio­tów ści­słych, poświę­cone obec­nemu sta­nowi tej nauki. Wyty­czano także per­spek­tywy roz­wo­jowe i dys­ku­to­wano o edu­ka­cji w cią­gle zmie­nia­ją­cych się warun­kach. Czę­ścią Zjazdu była sesja pla­ka­towa, do któ­rej zgło­si­łem duży – 200 na 100 cen­ty­me­trów – afisz poświę­cony udzia­łowi dzieci i mło­dzieży w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie Ear­th­KAM. Oka­zało się, że w kon­kur­sie prze­pro­wa­dzo­nym wśród uczest­ni­ków tej sesji mój pla­kat wziął trze­cie miej­sce w kate­go­rii pla­ka­tów popu­la­ry­za­tor­skich. To duża rzecz, świad­czy dobrze nie tylko o naszej dzia­łal­no­ści, ale także o spo­so­bie jej przed­sta­wia­nia. Nie­spo­dzianką było spo­tka­nie z naszym nie­gdy­siej­szym uczniem, Artu­rem Miro­szew­skim, który na jed­nym z posie­dzeń refe­ro­wał wyniki przy­go­to­wy­wa­nej pracy dok­tor­skiej z dzie­dziny kosmo­lo­gii. Miłym prze­ży­ciem było spo­tka­nie z Agnieszką Zalew­ską, z którą stu­dio­wa­łem na jed­nym roku. Agnieszka poświę­ciła się fizyce czą­stek ele­men­tar­nych i przez trzy roczne kaden­cje sze­fo­wała Radzie Nauko­wej CERNu. Nato­miast sesja ple­narna zapo­wia­dana jako debata na temat „Gra­nic fizyki” nie speł­niła ocze­ki­wań, ponie­waż głosy sied­miu jej uczest­ni­ków zabrzmiały każdy osobno. Pra­co­wite pięć dni, w tym sobota i nie­dziela – obrady trwały od 9 rano do 20 wie­czo­rem – przy­nio­sły mi wiele korzy­ści, co jak sądzę będzie owo­co­wało w pracy z młodzieżą.

 

Mał­go­rzata Paw­lik-Pod­gór­ska, jedna z uczest­ni­czek EarthKAM

 

Z Panią Zofią Gołąb-Mayer umó­wi­li­śmy się na spo­tka­nie w Byd­gosz­czy w roku 2021

 

Artur w roli wykładowcy

 

Głos zabiera prof. Białynicki-Birula

 

Te zale­ce­nia doty­czą także astronomii

 

Grze­gorz Sęk