Niezwykła NOC!!!

Posted by on 30 września 2019

Niezwykła NOC!!!

Noc Naukow­ców to wyda­rze­nie, które jest czę­ścią ogól­no­eu­ro­pej­skiej ini­cja­tywy. Orga­ni­za­to­rem imprezy w naszym regio­nie jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, a Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne od 9 lat jest ofi­cjal­nym part­ne­rem tego przed­się­wzię­cia. W tym roku całe wyda­rze­nie musiało zostać prze­pro­wa­dzone poza tere­nem MOA – ze względu na jego roz­bu­dowę. Impreza odbyła się na boiskach spor­to­wych pomię­dzy Szkołą Pod­sta­wową nr 1 im. Tade­usza Kościuszki w Nie­po­ło­mi­cach a nie­po­ło­mic­kim Obserwatorium.
W cza­sie tego­rocz­nej edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w Nie­po­ło­mi­cach, uczest­nicy imprezy m.in. zoba­czyli wystawę zdjęć z naj­now­szej wyprawy obser­wa­cyj­nej do Chile na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca oraz spo­tkali się z jej uczest­ni­kami (Monika Duszka, Łukasz Maśla­niec, Witold Piskorz, Łukasz Szmist).
Rów­no­le­gle toczyły się zaję­cia prak­tyczne w postaci warsz­ta­tów z dzie­dziny krót­ko­fa­lar­stwa pro­wa­dzone przez Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców. Każdy z uczest­ni­ków mógł ponada­wać alfa­be­tem Morse’a.

Pod­czas całego wyda­rze­nia nauczy­ciele MOA i naj­starsi ucznio­wie z MOA sta­cjo­no­wali przy tele­sko­pach naszego obser­wa­to­rium, ale pogoda nas nie roz­piesz­czała – było spore zachmu­rze­nie. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków obser­wa­cyj­nych uczest­nicy MNN2019 mogli popo­dzi­wiać różne obiekty na dachach budyn­ków sąsia­du­ją­cych z boiskami szkol­nymi. Wszy­scy, któ­rzy tylko mieli ochotę mogli rów­nież poczę­sto­wać się dobrą her­bata w her­ba­ciarni nauko­wej i poroz­ma­wiać z astro­no­mami pra­cu­ją­cymi w MOA.

Dla młod­szych i star­szych naj­więk­szą atrak­cją było pla­ne­ta­rium. W tym roku w związku z roz­bu­dową MOA przy­go­to­wa­li­śmy seanse w mobil­nym pla­ne­ta­rium, które udało nam się uru­cho­mić na sali gim­na­stycz­nej w budynku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 – bar­dzo dzię­ku­jemy za taką moż­li­wość Dyrek­cji szkoły!
W Nie­po­ło­mi­cach w tą wyjąt­kową noc w roku spraw­dziła się prawda „stara jak świat”, że uczymy się naj­szyb­ciej i z dobrymi efek­tami, wła­śnie poprzez zabawę – bez względu na wiek!
Nali­czy­li­śmy ponad 600 osób bawią­cych się z nami – dziękujemy!
Do zoba­cze­nia za rok!

 

 

Monika Maśla­niec
nauczy­ciel MOA
koor­dy­na­tor MNN w Niepołomicach