XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Posted by on 18 września 2019

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne (PTA) zrze­sza zawo­do­wych astro­no­mów. Powstało w 1923 roku i obec­nie liczy 278 człon­ków. Sta­tu­to­wym celem Towa­rzy­stwa, jako zrze­sze­nia o cha­rak­te­rze nauko­wym, jest popie­ra­nie roz­woju nauk astro­no­micz­nych, ich dydak­tyki oraz popu­la­ry­za­cji astro­no­mii w spo­łe­czeń­stwie. Jedną z form dzia­łal­no­ści PTA są ogól­no­pol­skie zjazdy refe­ra­towe. Orga­ni­zo­wane co 2 lata, sta­no­wią prze­gląd aktu­al­nych doko­nań badaw­czych pol­skich astro­no­mów i dają szansę koor­dy­na­cji wielu dzia­łań badaw­czych i orga­ni­za­cyj­nych w skali ogól­no­pol­skiej. W okre­sie od roku 1923 do 2019 odbyło się 39 zjazdów.

Tego­roczny Zjazd odbył się w dniach 9–12 wrze­śnia 2019 roku w Olsz­ty­nie a Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne repre­zen­to­wali nasi nauczy­ciele: Monika Maśla­niec, Adam Micha­lec i Janusz Nicewicz.
Co cie­kawe, dwa­dzie­ścia lat temu Zjazd PTA także miał miej­sce w Olsz­ty­nie i towa­rzy­szył uro­czy­sto­ści otwar­cia Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego.

39 Zjazd PTA roz­po­czął wykła­dem inau­gu­ra­cyj­nym „Per­spek­tywy roz­woju sek­tora kosmicz­nego w Pol­sce” dr hab. Grze­gorz Brona (Cre­otech Instru­ments S.A.), były Pre­zes Pol­skiej Agen­cji Kosmicznej.
W cza­sie uro­czy­stego otwar­cia Zjazdu wrę­czony został Medal Boh­dana Paczyń­skiego – naj­wyż­sze odzna­cze­nie PTA, przy­zna­wane za wybitny doro­bek naukowy. Tego­rocz­nym lau­re­atem został prof. Woj­ciech Dziembowski.
Nagrodę i Medal im. Wło­dzi­mie­rza Zonna “Za popu­la­ry­za­cję wie­dzy o Wszech­świe­cie” przy­znaje co dwa lata Jury powo­łane przez Zarząd PTA. W tym roku nagrodę otrzy­mali dr Jadwiga Biała i dr Jacek Drążkowski.
Nagrodę Mło­dych za wybitny, indy­wi­du­alny doro­bek naukowy w dzie­dzi­nie astro­no­mii, uzy­skany pod­czas całej dzia­łal­no­ści nauko­wej astro­no­mowi posia­da­ją­cemu oby­wa­tel­stwo pol­skie i nie­prze­kro­czony wiek 35 lat otrzy­mał Rado­sław Poleski.

Kolejne dni wypeł­nione były refe­ra­tami podzie­lo­nymi na bloki obej­mu­jące tematy:

  • astro­no­mia i astro­fi­zyka wielozakresowa,
  • duże pro­jekty apa­ra­tu­rowe, prze­gląd pol­skiego udziału,
  • układy pla­ne­tarne i astrobiologia,
  • Słońce, gwiazdy i obszary międzygwiazdowe,
  • akreu­jące obiekty zwarte i ich ewolucja,
  • galak­tyki i ich aktywność,
  • kosmo­lo­gia i budowa wszechświata,
  • popu­la­ry­za­cja nauki: histo­ria i nowe odkrycia.

Dodat­kowo pod­czas wszyst­kich dni Zjazdu, pre­zen­to­wane były postery doty­czące dzia­łal­no­ści nauko­wej ich auto­rów. I tutaj nie zabra­kło akcentu MOA. Zapre­zen­to­wa­li­śmy baner doty­czący pro­jektu Ear­th­KAM, który przy­go­to­wał Grze­gorz Sęk.

Pod­czas ostat­niej sesji doty­czą­cej popu­la­ry­za­cji nauki, Janusz Nice­wicz wygło­sił refe­rat na temat histo­rii, dzia­łal­no­ści i przy­szło­ści Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Dodat­kowo Uczest­nicy Zjazdu mieli moż­li­wość zwie­dza­nia Zamku Kapi­tuły War­miń­skiej w Olsz­ty­nie, gdzie dr Jacek Szu­bia­kow­ski opo­wia­dał o tablicy Koper­nika. Jest to tablica astro­no­miczna słu­żąca do przed­sta­wie­nia pozor­nego ruchu słońca w dniach bli­skich rów­no­nocy wio­sen­nej i jesien­nej połą­czona ze swo­istą formą zegara sło­necz­nego. Miko­łaj Koper­nik wyko­nał tablicę pod­czas swo­jego pobytu na zamku, kiedy spra­wo­wał urząd admi­ni­stra­tora dóbr kapi­tul­nych (1516–1521). Tablica ma wymiary 705x140 cm i została wykre­ślona na pokry­tej tyn­kiem ścia­nie kruż­ganka skrzy­dła pół­noc­nego, tuż nad wej­ściem do kom­naty, w któ­rej miesz­kał admi­ni­stra­tor. Do dziś zacho­wały się duże frag­menty tego wyjąt­ko­wego zabytku.

Miłą atrak­cją był seans w Olsz­tyń­skim Pla­ne­ta­rium. Każda wizyta w pla­ne­ta­rium, to oka­zja do wymiany doświad­czeń i spo­strze­żeń doty­czą­cych sean­sów i pracy pla­ne­ta­rium. Nie­stety dni Zjazdu szybko minęły, a na kolejny musimy pocze­kać dwa lata. Miej­sce kolej­nego Zjazdu zosta­nie ogło­szone niebawem.

 

Uczest­nicy XXXIX Zjazdu PTA

 

Zamek Kapi­tuły War­miń­skiej w Olsztynie

 

Frag­ment tablicy Miko­łaja Kopernika

 

Sala koper­ni­kań­ska – tu miesz­kał i pra­co­wał Miko­łaj Kopernik

 

Wizyta w Olsz­tyń­skim Planetarium

 

Janusz w swoim żywiole

 

Baner pro­jektu EarthKAM

 

O dzia­ła­niach MOA opo­wiada Janusz

 

Janusz Nice­wicz