Wieczór z Księżycem i Perseidami…

Posted by on 14 sierpnia 2019

Wieczór z Księżycem i Perseidami…

… czyli jak obejść „Prawa Murphy’ego”

Prawa Murphy’ego – zbiór popu­lar­nych, czę­sto humo­ry­stycz­nych powie­dzeń, spro­wa­dza­ją­cych się do zało­że­nia, że rze­czy pójdą tak źle, jak to tylko moż­liwe. W odnie­sie­niu do astro­no­mii, można ująć to tak:, jeśli jest jakieś zja­wi­sko astro­no­miczne na nie­bie to nie ma pogody. Ale w tym roku obe­szli­śmy to i udało się!!!

Na rynku nie­po­ło­mic­kim razem z Urzę­dem Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy „Wie­czór z Księ­ży­cem”, ale też i z Per­se­idami. Co roku w oko­li­cach 10 sierp­nia możemy obser­wo­wać na nie­bie rój mete­orów zwany Per­se­idami lub łzami św. Waw­rzyńca. Jest to mate­ria pozo­stała po kome­cie Swifta-Tuttle’a.

Od kilku lat MOA współ­or­ga­ni­zuje na rynku wyda­rze­nie wła­śnie z tej oka­zji. W tym roku oprócz samych Per­se­idów obcho­dzimy 50. rocz­nicę pierw­szego lądo­wa­nia czło­wieka na Srebr­nym Glo­bie. Dla­tego ten wie­czór obfi­to­wał w akcenty księ­ży­cowe. Przy­go­to­wa­li­śmy dla naj­młod­szych kącik pla­styczny i grę księ­ży­cową. Każdy z odwie­dza­ją­cych mógł popa­trzeć przez tele­skopy, wysłu­chać pre­lek­cji o pod­boju kosmosu. Głów­nym punk­tem wie­czoru była pro­jek­cja filmu „Moon”, po któ­rym widzo­wie mogli wziąć udział w poka­zie noc­nego nieba. Dopeł­nie­niem całego wie­czory były „spa­da­jące gwiazdy”, któ­rych kilka udało nam się zaobserwować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Janusz Nicewicz
Foto: Łukasz Maślaniec